OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Egenavgifter, begravningsavgift och avgifter till registrerade trossamfund beräknas med ledning av uppgifter som lämnas av Försäkringskassan, kommunen och församlingen respektive trossamfundet.

Egenavgift

Egenavgifter tas ut på underlag av inkomster av annat förvärvsarbete och i vissa fall på underlag av inkomster av anställning, läs mer om underlag för socialavgifter.

Avgifterna kan variera bland annat beroende på den enskildes ålder och antalet karensdagar som den enskilde har valt.

Försäkringskassan lämnar uppgifter till Skatteverket om den enskildes försäkringsförhållanden (56 kap. 8 § SFL).

Begravningsavgift

Skatteverket bestämmer begravningsavgiften för fysiska personer i samband med beslutet om slutlig skatt och gör det med ledning av den avgiftssats som bestämts av kammarkollegiet eller en kommun (56 kap. 8 § SFL).

Alla som var folkbokförda i Sverige 1 november året före beskattningsåret ska betala begravningsavgiften. Dock inte den som avlidit före beskattningsårets ingång (9 kap. 1 § BegrL).

Avgiften beräknas på underlag av den beskattningsbara förvärvsinkomsten (9 kap. 3 § BegrL).

Avgiften räknas ut med ledning av den avgiftssats som gäller för beskattningsåret för den kommun eller församling som avgiften ska betalas till.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om avgiftssatsen om inte kommunen är huvudman för begravningsverksamheten. Avgiften beräknas utifrån de beskattningsbara förvärvsinkomsterna för de skattskyldiga enligt lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. (9 kap. 4 § BegrL).

Begravningsavgiften för Svenska kyrkans medlemmar

Begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan ska vara fristående från kyrkoavgiften. Begravningsavgiften ska beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, både för dem som är och för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan (prop. 2011/12:51 s. 27).

Kammarkollegiet är den myndighet som utsetts att besluta om avgiftssatsen. Svenska kyrkan lämnar alla uppgifter till Kammarkollegiet som i sin tur beslutar om avgifterna. Kammarkollegiet fastställer begravningsavgiften när inte en kommun är huvudman. Kammarkollegiet utfärdar förskrifter för respektive år (2 § förordning [1999:729] om begravningsavgift).

Avgift till registrerat trossamfund

Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter. Även vissa registrerade trossamfund har samma rätt som Svenska kyrkan att få hjälp att ta in avgifterna. Det är regeringen som beslutar vilka trossamfund som får avgiftshjälp (16 § LTF).

Trossamfundet lämnar uppgifter till Skatteverket som underlag för avgiftshjälpen. Uppgifterna gäller för ett visst beskattningsår för personer som den 1 november året före beskattningsåret har samtyckt till att betala avgift till trossamfundet (5 § lag om avgift till registrerat trossamfund).

Skatteverket får meddela föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas till Skatteverket (2 § förordning om avgift till registrerat trossamfund).Avgiften bestäms utifrån den avgiftssats som bestämts utifrån de uppgifter trossamfundet har lämnat och den fysiska personens inkomster (56 kap. 8 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Begravningslag (1990:1144) [1] [2] [3]
  • Förordning (1999:729) om begravningsavgift [1]
  • Lag (1998:1593) om trossamfund [1]
  • Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2011/12:51 Några begravningsfrågor [1]