OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här får du reda på hur Skatteverket räknar ut om ett beslut om slutlig skatt leder till att den skattskyldige ska betala pengar eller få pengar tillbaka. Du får också reda på vilka delbelopp som påverkar beräkningen.

Belopp som ska dras ifrån

I beslutet om slutlig skatt räknar Skatteverket ut hur mycket skatt som den skattskyldige ska betala på underlagen för slutlig skatt. För att kunna räkna ut om den skattskyldige behöver betala mer skatt eller ska få pengar tillbaka måste Skatteverket stämma av vad som redan är betalt eller, ifråga om debiterad preliminär skatt, som den skattkyldige krävts på.

Nedan listas de belopp som Skatteverket ska dra ifrån den slutliga skatten(56 kap. 9 § andra stycket SFL).

Debiterad F-skatt och särskild A-skatt

Debiterad F-skatt och särskild A-skatt ska dras ifrån den slutliga skatten oavsett om den är betald eller inte.

Den skattskyldige har redan krävts på skatten och om den inte är betalad så finns i vart fall ett skattekrav för preliminär skatt mot den skattskyldige.

A-skatt för inkomst av arbete eller kapital

A-skatt som dragits av från den skattskyldiges inkomst av arbete eller från inkomst av kapital ska dras ifrån den slutliga skatten. Om den skattskyldige kan visa att en arbetsgivare har dragit skatt tillgodoräknas han eller hon skatten, även om arbetsgivaren inte har betalat in den. Skatteverket kräver i stället arbetsgivaren på skatten.

Ansvar för preliminär skatt enligt särskilt beslut

Skatteverket ska dra ifrån skatt som den skattskyldige genom beslut av Skatteverket gjorts ansvarig för att betala, ej avdragen skatt. Ett sådant beslut kan fattas för preliminär skatt där arbetsgivaren samtidigt görs ansvarig för ej avdragen skatt (59 kap. 3 § SFL).

Skatt som överförts till Sverige

Sverige kan ha en överenskommelse om överföring av skatt med ett annat land. Om skatt förts över till Sverige med stöd av överenskommelsen så ska den skatten dras ifrån den slutliga skatten. I dagsläget har Sverige en sådan överenskommelse med de nordiska länderna, det så kallade Trekk-avtalet.

Skatt enligt SINK och A-SINK

SINK-skatt och skatt för A-SINK som någon betalat under en tid då han eller hon varit obegränsat skattskyldig i Sverige ska dras ifrån. Inkomsten har då tagits med i underlaget för skatten och skatteberäknats. SINK-skatten ska då inte hanteras som en källskatt.

Skatteverket ska även dra ifrån SINK-skatt som dragits för en begränsat skattskyldig person när han eller hon själv har begärt att inkomsterna ska beskattas som för en obegränsat skattskyldig person.

A-SINK-skatt som dragits för en person bosatt i utlandet ska dras ifrån den slutliga skatten, när Skatteverket efter begäran beslutat att inkomsten ska beskattas som för en obegränsat skattskyldig person.

Skatt på ränteinkomst i annat EU-land

Skatteverket ska dra ifrån skatt som den skattskyldige har rätt att få tillbaka för att han betalat skatt för ränteinkomster i ett annat EU- land där han sparat pengar (Rådets beslut 2004/587).

Belopp som ska läggas till

När Skatteverket har beräknat den slutliga skatten och dragit ifrån belopp som den skattskyldige betalat eller krävts på ska Skatteverket lägga till belopp som den skattskyldige redan har fått ut eller som av annan anledning ska läggas till.

Nedan listas de belopp som Skatteverket ska lägga till den slutliga skatten, enligt 56 kap. 9 § SFL.

Skatt som betalats tillbaka i förtid

Avdragen skatt som har betalats tillbaka till den skattskyldige genom förtidsåterbetalning, ska läggas till den slutliga skatten.

Överförd skatt

Skatteverket ska lägga till skatt som förts över till en annan stat för att Sverige har ingått en överenskommelse med den staten om överföring av skatt. Den överförda skatten finns med i den preliminära skatt som har dragits ifrån den slutliga skatten. Den delen av den preliminära skatten som förts över till ett annat land måste därför läggas till för att stämmas av mot den preliminära skatten. En sådan överenskommelse om överföring av skatt finns med de nordiska länderna och framgår av det s.k. TREKK-avtalet.

Preliminär skattereduktion för husarbete

Preliminär skattereduktion för husarbete (rot- och rutavdrag) ska läggas till den slutliga skatten. Notera att Skatteverket har betalat ut motsvarande belopp till utföraren av husarbetet. I beslutet om slutlig skatt har Skatteverket dragit ifrån den skattereduktion som den skattskyldiges skatt gett utrymme för. Den preliminära skattereduktionen måste därför läggas till för att stämmas av mot den slutliga skattereduktionen. Avstämningen kan leda till ytterligare skatt att betala om utrymmet för skattereduktion inte räcker till hela det ursprungliga avdraget.

Skattetillägg

Skatteverket ska lägga till skattetillägg som beslutats med anledning av beslutet om slutlig skatt.

Förseningsavgifter

Skatteverket ska lägga till förseningsavgifter som beslutats för att en inkomstdeklaration inte har kommit in i tid.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • 2004/587/EG: Rådets beslut av den 19 juli 2004 om tidpunkten för tillämpning av direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalning [1]

Lagar & förordningar