OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska för varje beskattningsår informera de skattskyldiga om den slutliga skatten och hur mycket de ska få tillbaka eller hur mycket de ska betala.

Beskedet om slutlig skatt

De skattskyldige har rätt att få ett besked om den slutliga skatten och om resultatet av de beräkningar som Skatteverket gör med anledning av beslutet om slutlig skatt. Skatteverkets beräkningar visar om de skattskyldiga ska betala eller tillgodoräknas skatt (56 kap. 10 § SFL).

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst

Beskedet ska innehålla uppgifter om fastställda och beskattningsbara förvärvsinkomster.

Den fastställda förvärvsinkomsten bestäms för fysiska personer och är summan av överskottet av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet efter allmänna avdrag (1 kap. 5 § andra stycket IL).

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer utgörs av den fastställda förvärvsinkomsten minskad med det grundavdrag den skattskyldige ska tillgodoräknas. Om den skattskyldige har rätt till sjöinkomstavdrag ska det också dras ifrån (1 kap. 5 § tredje stycket IL).

För juridiska personer är den beskattningsbara inkomsten inkomst av näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag. Inkomsten avrundas neråt till närmsta tiotal kronor. Vissa ideella föreningar och stiftelser har rätt till grundavdrag (1 kap. 7 § IL)

Uppgifter om inkomst av kapital

Beskedet ska innehålla uppgifter om den sammanlagda inkomsten av kapital.

Uppgifter om skatter och avgifter

Beskedet ska innehålla uppgifter om skatt eller avgift enligt

 • inkomstskattelagen
 • lagen om statlig fastighetsskatt FSL
 • lagen om avkastningskatt på pensionsmedel
 • lagen om särskild löneskatt på pensionsmedel
 • lagen om allmän pensionsavgift
 • lagen om kommunal fastighetsavgift.

Därutöver ska beskedet innehålla uppgifter om beslutad

 • särskild löneskatt
 • begravningsavgift
 • allmän löneavgift
 • avgift till registrerat trossamfund
 • egenavgift.

Uppgifter om skattereduktioner

Beskedet ska innehålla uppgifter om skattereduktioner enligt IL och andra lagar som gäller för beskattningsåret.

Uppgifter om pensionsgrundande inkomst

Beskedet ska innehålla uppgifter om den skattskyldiges pensionsgrundande inkomst.

Kommunala skattesatser

Beskedet för fysiska personer och dödsbon ska innehålla uppgifter om den kommunala skattesatsen.

Beskedet kan ersätta en underrättelse om beslut

I vissa fall behöver ingen särskild beslutshandling skickas ut. Då underrättas den skattskyldige istället genom beskedet om slutlig skatt.

Den som bara haft inkomst av kapital

Skatteverket kan underrätta den som bara haft kapitalinkomster om beslutet om slutlig skatt genom beskedet om slutlig skatt.

Det gäller dem som endast haft kapitalinkomster som utbetalaren dragit skatt på och lämnat kontrolluppgift för.

Beskedet ska också innehålla uppgifter om

 • intäkten av kapital och namnet på utbetalaren
 • vilket belopp som utbetalaren har betalat ut
 • hur mycket preliminär skatt som dragits enligt varje kontrolluppgift.

Om kontrolluppgiften lämnats för en schablonintäkt ska det finnas en uträkning för varje schablonintäkt (13 kap. 7 § SFF).

Den som efter ändrad beräkning får lägre skatt

När Skatteverket avvikit från inkomstdeklarationen så att skatten blivit lägre kan Skatteverket underrätta den skattskyldige om beslutet om slutlig skatt genom beskedet om slutlig skatt.

För att Skatteverket ska kunna lämna underrättelsen i beskedet ska avvikelsen bero på något av följande:

 • rättelse av en uppenbar felräkning eller en uppenbar felöverföring
 • en uppenbart felaktig pensionsintäkt enligt socialförsäkringsbalken för tid när den skattskyldige inte har bott i Sverige
 • en rättad kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande om den skattskyldige fått yttra sig över kontrolluppgiften och inte haft någon invändning mot den (13 kap. 8 § SFF).

När skickar Skatteverket ut beskedet?

Beskedet om slutlig skatt skickas ut i samband med olika uttag av slutlig skatt. För närvarande finns det fem olika uttag.

Beslutet om slutlig skatt registreras vid ett av de fem uttagen. Det första uttaget för dem som har beskattningsår lika med kalenderår görs i samband med månadsskiftet maj och juni.

Besked senast 15 december eller den 15 i tolfte månaden efter beskattningsåret

Fysiska personer och dödsbon ska få sitt besked om den slutliga skatten senast den 15 december året efter beskattningsåret.

Juridiska personer som inte är dödsbon ska få sitt slutskattebersked senast den 15 i den tolfte månaden efter beskattningsårets utgång. Med beskattningsår menas då den av de fyra perioder som de olika egentliga beskattningsåren fasas in i.

Läs mer om beskattningsår under Beslut om slutlig skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]