OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Avsnittet handlar om vem som är behörig att ansökan om företrädaransvar, till vilken domstol ansökan ska ges in, vad en ansökan om företrädaransvar ska innehålla och vad som händer när domstolen fått in ansökan.

Behörig att ansöka om företrädaransvar

Det är Skatteverket som är behörig myndighet att föra talan om företrädaransvar för annans skulder till det allmänna enligt SFL eller någon annan författning (8 § BorgL). Skatteverkets behörighet omfattar inte bara betalningsansvar för skatter utan även tull enligt tullagen (2000:1281) och andra avgifter enligt bestämmelser som hänvisar till SFL (prop. 2006/07:99 s.33,50).

Vem beslutar om företrädaransvar?

Förvaltningsrätten beslutar om företrädaransvar efter ansökan av Skatteverket (59 kap. 16 § första stycket SFL).

Fullgörelseprocess

Processen i förvaltningsdomstolen är en fullgörelseprocess vilket betyder att den handläggande myndigheten ansöker om att domstolen ska förplikta företrädaren att betala ett visst belopp tillsammans med den juridiska personen. Domstolens dom kan sedan läggas till grund för indrivning mot företrädaren.

Till vilken domstol ska ansökan ges in?

Ansökan om företrädaransvar ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslutet om den skatt eller avgift som ansvaret gäller (59 kap. 16 § andra stycket SFL).

Ansökans olika delar

I SFL är det inte reglerat vad en ansökan om företrädaransvar ska innehålla. Det är istället de allmänna reglerna i FPL som gäller. Enligt dessa regler ska en ansökan vara skriftlig och den måste vara egenhändigt undertecknad (3 § första stycket FPL). Ansökan ska enligt 3 § fjärde stycket FPL innehålla uppgifter om motpartens

 • personnummer
 • postadress
 • adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom stämningsman
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats
 • mobiltelefonnummer
 • e-postadress
 • förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne.

Om någon av dessa uppgifter ändras efter det att ansökan har getts in ska Skatteverket snarast anmäla detta till domstolen (3 § femte stycket FPL).

Ett preciserat yrkande

I ansökan ska ett yrkande preciseras. De aktuella skatteskulderna måste specificeras men det är tillräckligt om Skatteverket anger vilka belopp som har förfallit till betalning vid de olika redovisningstillfällena. Skatteverket behöver inte komplettera sin ansökan med mer preciserade uppgifter om vilka skatter eller avgifter som är obetalda vid respektive förfallodag förrän domstolen begär det. Det kan t.ex. handla om att företrädaren gjort en invändning.

Ränta ska inte ingå

Ansökan ska inte omfatta ränta. Det finns en särskild bestämmelse om kostnadsränta för betalningsskyldighet enligt 59 kap. SFL (65 kap. 19 § SFL).

Grunden för betalningsskyldigheten

I ansökan ska också anges de omständigheter som grundar betalningsskyldigheten. En redogörelse för företrädarens ställning och handlande på respektive förfallodag samt en beskrivning av händelseförloppet behöver finnas med.

Omständigheter som kan leda till delvis befrielse

Det kan i undantagsfall finnas omständigheter som kan utgöra grund för delvis befrielse från företrädaransvaret. Om sådana omständigheter föreligger bör detta framgå och ansökan ska då endast omfatta viss del av skulden. Om det finns befrielsegrunder som är knutna till specifika perioder bör det framgå för vilka perioder det finns skäl för befrielse. Är det i stället så att befrielsegrunden gäller mer allmänna förhållanden, t.ex. företrädarens ålder eller hälsa och inte någon specifik period, bör även det framgå. I skuldsammanställningen ska dock hela skuldbeloppet anges.

Åberopa bevisning och ange bevistema

Bevisning ska åberopas i ansökan och ett så kallat bevistema ska anges (4 § FPL). Med bevistema menas att man behöver förklara vad man vill styrka med varje bevis. Hur mycket bevisning som behöver åberopas beror i viss mån på vilka invändningar som företrädaren gjort under utredningen. Om företrädaren har vitsordat händelseförloppet krävs normalt inga särskilda bevis om hur det har gått till.

En ofullständig ansökan behöver kompletteras

Om en ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för en prövning i sak brukar domstolen förelägga Skatteverket att komplettera sin ansökan. Om Skatteverket inte kompletterar ansökan kan det leda till att domstolen inte tar upp ansökan till prövning (5 § FPL).

Ansökan ska kommuniceras

Domstolen skickar Skatteverkets ansökan om företrädaransvar till företrädaren (10 § FPL). Han eller hon föreläggs samtidigt att yttra sig över ansökan. Om företrädaren inte svarar kan målet ändå avgöras. Domstolen ska även upplysa företrädaren om möjligheten att få muntlig förhandling.

Företrädaren kan begära muntlig förhandling

I allmän förvaltningsdomstol är huvudregeln att handläggningen är skriftlig. Muntlig förhandling ska dock hållas i mål om företrädaransvar om företrädaren begär det (59 kap. 18 § SFL). Det är bara företrädaren som har rätt att få muntlig förhandling men Skatteverket kan framställa ett yrkande om muntlig förhandling. Ett sådant yrkande kan bifallas av domstolen om det är till fördel för utredningen (9 § andra stycket FPL). Om det inte finns anledning att anta att domstolen kommer att fastställa betalningsskyldighet kan begäran om muntlig förhandling avslås (59 kap. 18 § SFL).

Alla mål ska handläggas skyndsamt

I skattebetalningslagen fanns en bestämmelse om att mål om företrädaransvar skulle handläggas skyndsamt. I SFL finns ingen motsvarande bestämmelse. Enligt allmänna grundprinciper ska mål och ärenden handläggas utan onödiga dröjsmål och avgöras så snart som möjligt. Skatteförfarandeutredningen ansåg i sitt betänkande att det redan av dessa principer följer ett krav på skyndsam handläggning och någon särskild bestämmelse om detta infördes därför inte i SFL (SOU 2009:58 s.1357).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]
 • Tullag (2000:1281) [1]

Propositioner

 • Proposition 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet m.m. [1]

Övrigt

 • SOU 2009:58 [1]