OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

För att Skatteverket ska kunna ansöka om företrädaransvar behöver både en rad objektiva och subjektiva förutsättningar vara uppfyllda. Här kan du läsa om de objektiva hinder som kan föreligga.

Objektiva förutsättningar

För att Skatteverket ska kunna ansöka om företrädaransvar måste det finnas en obetald skatt eller avgift och en identifierad företrädare. I vissa fall kan det dock föreligga hinder mot att ansöka om företrädaransvar på grund av objektiva omständigheter som inte är knutna till vare sig företrädarens subjektiva handlande eller eventuella befrielsegrunder.

Ett centralt begrepp i detta sammanhang är verksamma åtgärder. Med detta menas att den juridiska personen senast på förfallodagen ska ha vidtagit åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intresse. Om en sådan åtgärd vidtas inträder inte något betalningsansvar överhuvudtaget

Företrädaransvaret är accessoriskt

Att företrädaransvar är accessoriskt innebär att en företrädare bara är betalningsansvarig i samma omfattning som den juridiska personen. Om huvudfordran sätts ned eller faller bort minskar företrädarens ansvar i motsvarande mån (prop. 2002/03:128 s. 37). Från denna huvudprincip finns det undantag i lag, t.ex. för företagsrekonstruktion.

Principen om accessoritet har dock sina begränsningar. Om ett företrädaransvar har utdömts och företrädaren har betalat i enlighet med domen kan en nedsättning av de skatter som omfattats av företrädaransvaret innebära att Skatteverket ska återbetala en del av eller hela det belopp som betalats. Men om någon annan av den juridiska personens obetalda skatter eller avgifter sätts ned och ett överskott uppstår på skattekontot innebär det inte att företrädaren har rätt att få någon återbetalning.

Betydelsen av anstånd

Om den juridiska personen får anstånd med betalning av skatt innebär det en tillfällig betalningsbefrielse, men det påverkar inte skattefordrans bestånd. Under tiden den juridiska personen har anstånd föreligger ett hinder mot att ansöka om företrädaransvar. I vissa fall innebär även anstånd ett hinder mot att ansöka om företrädaransvar efter det att anståndet har hävts.

Anstånd senast på den relevanta förfallodagen

Om anstånd medges för en skatt eller avgift innan den urspungliga förfallodagen som avses i 59 kap. 13 § SFL kan Skatteverket inte ansöka om företrädaransvar under anståndstiden. I dessa fall har den juridiska personen inte underlåtit att betala någon skatt eller avgift. I och med att den ursprungliga förfallodagen genom anståndet skjutits upp anser Skatteverket att den relevanta ansvarstidpunkten för ett eventuellt företrädaransvar är förfallodagen vid anståndstidens utgång.

Anstånd efter den relevanta förfallodagen

Om ett anstånd med betalning medges efter den relevanta förfallodagen finns det i princip inte något hinder mot att ansöka om företrädaransvar. Under den tid ett anstånd med betalning gäller kan någon ansökan om företrädaransvar inte göras, men efter det att anståndet upphört finns möjligheten kvar. Detta om den relevanta förfallodagen passerats utan att någon betalning skett och inte någon verksam åtgärd vidtagits. Om den juridiska personen försätts i konkurs eller annan verksam åtgärd vidtas under den tid anståndet gäller kan inte något ärende om företrädaransvar inledas.

Om den juridiska personen söker anstånd innan förfallodagen och anstånd med betalning beviljas först efter förfallodagen, kan det i vissa fall vara svårt att hävda att företrädaren inte betalat den aktuella skatten eller avgiften på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet. En ansökan om anstånd kan då sägas utgöra skydd mot att talan om företrädararansvar inleds under den tid som Skatteverket handlägger ansökan om anstånd. Om anstånd inte beviljas måste den juridiska personen omgående betala skatten eller avgiften alternativt vidta annan verksam åtgärd för att undgå betalningsansvar.

Anstånd meddelat efter den relevanta förfallodagen, hinder mot företrädaransvar i vissa fall

I vissa fall kan ett anstånd som beviljats efter den relevanta förfallodagen utgöra hinder mot att ansöka om föräträdaransvar. Detta även om ansökan om anstånd inkommit efter den relevanta förfallodagen. Antag att skatten har fastställts i efterhand genom ett omprövningsbeslut, överklagande har skett och betalningsanstånd har beviljats med stöd av 63 kap. 4 § SFL på grund av att det är tveksamt hur stort belopp som den juridiska personen kommer behöva att betala. Även om omprövningsbeslutet står sig kan det då beroende på omständigheterna vara svårt att hävda att det var uppsåtligt eller grovt oaktsamt att inte betala skatten på den ursprungliga förfallodagen. Detta eftersom Skatteverket eller en domstol konstaterat att det är tveksamt hur mycket som i slutändan kommer behöva betalas.

Företagsrekonstruktion

Om den juridiska personen ansöker om företagsrekonstruktion senast på förfallodagen utgör detta en verksam åtgärd. De skatter och avgifter som uppkommit innan ansökan om företagsrekonstruktion ska inte betalas och kan senare ingå i ett eventuellt offentligt ackord. Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får inte något ärende om företrädaransvar inledas.

De skatter och avgifter som uppkommit efter ansökan om företagsrekonstruktion ska betalas löpande. Sker inte det kan inte någon verksam åtgärd anses ha vidtagits och det är då möjligt att ansöka om företrädaransvar för samtliga obetalda skatter. Motsatsvis gäller att om bolaget försätts i konkurs under den tid företagsrekonstruktion pågår, kan inte något ärende om företrädaransvar inledas så länge de löpande skatterna har betalats.

Betalningsinställelse

Med betalningsinställelse menas att gäldenären informerar samtliga borgenärer om att samtliga skulder som har uppkommit inte kommer att betalas. Syftet är att skapa rådrum för konstruktiva åtgärder och avskärma gäldenären från borgenärernas tryck. Skatteverket anser att en betalningsinställelse som vidtas senast på den relevanta förfallodagen utgör hinder mot företrädaransvar under vissa förutsättningar.

Betalningssinställelsen ska inom tre veckor följas av verksamma åtgärder för att den ska skydda mot företrädaransvar. Dessutom ska betalningsinställelsen vara skriftlig och väl dokumenterad, samt vara riktad till samtliga borgenärer. Att företrädaren avser att på sikt avveckla verksamheten innebär inte att någon verksam åtgärd har vidtagits, se RÅ 2007 ref. 48.

Konkurs

Om den juridiska personen ansöker om konkurs eller försätts i konkurs senast på den relevanta förfallodagen utgör det en verksam åtgärd och något ärende om företrädaransvar kan inte inledas.

Underhandsackord och offentligt ackord

Om staten genom Skatteverket accepterar ett underhandsackord så kan inte något ärende om företrädaransvar inledas för de skatter och avgifter som omfattas av underhandsackordet. Detta beror på företrädaransvarets accessoriska karaktär.

För skatter och avgifter som nedsatts genom ett offentligt ackord är situationen en annan. En huvudprincip inom insolvensrätten är att ett en borgensmans eller medgäldenärs betalningsansvar inte omfattas av en ned- eller avskrivning som kan inträda för huvudmannen (12 kap. 22 § KonkL och 3 kap. 9 § FrekL). En borgenär som godkänt ett ackordsförslag i ett offentligt ackord förlorar alltså inte sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären är betalningsansvariga för fordran. Skatteverket anser att denna princip även omfattar ett medansvar i form av ett företrädaransvar. Denna uppfattning har bekräftats i SOU 2010:2 s. 455. En ansökan om företrädaransvar kan alltså omfatta även sådan skatt eller avgift som nedsatts genom ett offentligt ackord.

Sena betalningar till skattekontot

Det händer att betalningen inte sker på förfallodagen utan i stället i början på nästkommande avstämningsperiod. Om en verksam åtgärd, till exempel en konkursansökan, vidtas innan nya skatter förfaller till betalning blir frågan vilka skatter som har betalats? De skatter som kan omfattas av ett eventuellt företrädaransvar eller de skatter som förfallit till betalning efter att en verksam åtgärd vidtagits?

En inbetalning ska fördelas proportionerligt mellan samtliga skatter och avgifter som har registerats under avstämningsperioden (62 kap. 15 § SFL). Detta skulle innebära att inbetalningen som sker i början av avstämningsperioden i första hand ska anses betala de skatter som förfaller efter att den verksamma åtgärden vidtagits.

Men i företrädaransvarshänseende bör det betraktas som att betalning har skett mot de tidigare förfallna skatterna och avgifterna. Detta då betalning skett kort efter förfallodagen och en verksam åtgärd vidtagits innan några nya skatter och avgifter förfallit till betalning. Se även KRSU 2008-12-23, mål nr. 3044-08.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRSU 2008-12-23, mål nr 3044-08 [1]
  • RÅ 2007 ref. 48 [1]

Lagar & förordningar

  • Konkurslag (1987:672) [1]
  • Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd [1]
  • Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen [1]
  • Hur påverkar en betalningsinställelse bedömningen av om företrädaren haft uppsåt eller varit grovt oaktsam (det subjektiva rekvisitet)? [1]

Övrigt