OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2018.

Övergångsbestämmelserna för reglerna om revision handlar om när reglerna i skatteförfarandelagen respektive de upphävda reglerna i taxeringslagen och skattebetalningslagen ska tillämpas.

Skatteförfarandelagen ersätter äldre lagstiftning

Bestämmelserna om revision i 41 kap. SFL ersätter delar av bestämmelserna om revision i 3 kap. 8–14 c §§ TL, samt 14 kap. 7–7 a §§ SBL, som båda har upphävts. I SBL anges när skatterevision får ske och hos vem, i övrigt för ärenden enligt SBL så gäller bestämmelserna i 3 kap. 9–14 c §§ TL.

Bestämmelser i 3 kap. 8–14 c §§ TL har inte förts över i sin helhet till 41 kap. i SFL.

  • Definitionen av begreppet handling finns i 3 kap. 9 § SFL.
  • Bestämmelser om vitesföreläggande finns i 44 kap. SFL.
  • Bestämmelser om bevissäkring (förut enligt lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet) finns 45 kap. SFL.
  • Bestämmelser om undantag av handling finns i 47 kap. SFL.

Tillämpa SFL från och med 2012

Något förenklat kan man säga att SFL ska tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012. För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare gäller äldre bestämmelser (punkt 1 övergångsbestämmelserna till SFL).

Exempel: När SFL tillämpas

Revisionens uppgift är att kontrollera att den ärendet gäller har fullgjort sina skyldigheter enligt 15–35 kap. SFL för arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna januari–april 2012. SFL ska tillämpas vid revisionen.

De upphävda lagarna gäller fortfarande i vissa fall

TL och SBL upphörde att gälla vid utgången av 2011, men de upphävda lagarna ska fortfarande gälla i vissa situationer.

Taxeringslagen

TL gäller för revisioner som avser 2013 och tidigare års taxeringar (punkt 16 övergångsbestämmelserna till SFL). Revision enligt taxeringslagen får bl.a. ske i syfte att kontrollera att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK) fullgjorts riktigt och fullständigt.

LSK upphörde att gälla vid utgången av 2011. LSK gäller dock i här aktuella delar fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar (punkt 22 övergångsbestämmelserna till SFL).

Exempel: När TL tillämpas

Om revisionen syftar till att kontrollera fullgjord uppgiftsskyldighet enligt LSK för taxeringsår 2013 eller tidigare år ska Skatteverket fatta beslut om revision med stöd av TL.

Skattebetalningslagen

SBL gäller för beskattningsår resp. redovisningsperioder som har påbörjats före den tidpunkt då SFL ska tillämpas för första gången. SBL gäller även för revisioner som avser förvärv och händelser som medför skattskyldighet till punktskatt eller mervärdesskatt om förvärvet eller händelsen har genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då SFL ska tillämpas för första gången (punkt 18 övergångsbestämmelserna till SFL).

Exempel: När SBL tillämpas

SBL ska tillämpas om revisionen syftar till att kontrollera att deklarationsskyldigheten och andra uppgiftsskyldigheter fullgjorts riktigt och fullständigt för mervärdesskatt eller arbetsgivaravgifter där alla redovisningsperioderna har påbörjats före utgången av 2011.

Revision som omfattar både år där äldre bestämmelser är tillämpliga och år där SFL ska tillämpas

En revision kan gälla flera år och flera redovisningsperioder samtidigt. Enligt övergångsbestämmelserna till SFL innebär det att TL, SBL och SFL kan komma att tillämpas i en och samma revision.

Exempel: När både TL och SFL tillämpas

Beslut om revision fattas i juni 2015 på ett bolag som har kalenderår som beskattningsår. Revisionen ska avse kontroll av att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet har fullgjorts beträffande inkomstskatt för åren 2011–2014

För åren 2011–2013 fattas beslut om revision med stöd av TL och för år 2014 fattas beslut om revision med stöd av SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter [1]
  • Skattebetalningslag (1997:483) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • Taxeringslag (1990:324) [1]