OBS: Detta är utgåva 2014.6. Visa senaste utgåvan.

Om man har intäkter från ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land och är skattskyldig i Sverige kan ett allmänt avdrag under vissa förutsättningar medges för utländska socialförsäkringsavgifter.

Vad kan man få avdrag för?

Om man är bosatt i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land eller i ett EU/EES-land kan man i vissa fall bli debiterad obligatoriska socialförsäkringsavgifter i det andra landet. Man kan då under vissa förutsättningar få avdrag för avgiften som ett allmänt avdrag (62 kap. 6 § IL).

Den tidigare regeln om att avgiften skulle hänföra sig till utfört arbete har upphört att gälla. Från och med den 1 januari 2013 gäller avdragsrätten avgifter som betalats på alla typer av intäkter, även t.ex. pension, förutsatt att övriga villkor i lagtexten är uppfyllda (prop. 2012/13:18 s. 37).

Villkor för att få avdrag

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Intäkten ska tas upp till beskattning i Sverige.
  • Avgifterna ska vara fastställda och slutlig debiterade.
  • Avgifterna ska betalas i enlighet med nordiska konventionen eller EU-förordning.

Intäkten ska tas upp till beskattning i Sverige

För att ett avdrag ska medges ska den avdragsgrundande intäkten tas upp till beskattning i Sverige för beskattningsåret i fråga. Även om den utländska intäkten redovisas som inkomst av näringsverksamhet i Sverige ska avdraget för utländska socialförsäkringsavgifter göras som ett allmänt avdrag.

Avgifterna ska vara fastställda och slutligt debiterade

För att avdrag ska medges ska den skattskyldige ha betalat avgifterna enligt en slutlig fastställd debitering eller liknande. Det spelar däremot ingen roll om avgiften helt eller delvis inte har betalats under beskattningsåret.

I vissa fall kan den skattskyldige ha svårt att få uppgift om avgifternas storlek i tid till inkomstdeklarationen. Därför blir det i dessa fall ofta aktuellt med en omprövning av den årliga beskattningen.

Avgifterna ska betalas i enlighet med den nordiska konventionen eller EU-förordning

För att avdrag ska medges ska den skattskyldige ha betalat avgifterna i enlighet med bestämmelserna i den nordiska konventionen om social trygghet, eller till följd av att den skattskyldige enligt förordningarna EG 883/04 eller EEG 1408/71 ska omfattas av det andra landets lagstiftning om social trygghet.

Norska trygdeavgifter

Norska trygdeavgifter är avdragsgilla som allmänt avdrag om inkomsten beskattas i Sverige. Detta gäller oavsett om trygdeavgiften tas ut på lön, pension, syke- eller foreldrepenger. Om de norska ersättningarna inte beskattas i Sverige medges inte avdrag för trygdeavgifterna.

Danskt AM-bidrag

Det danska AM-bidraget är från den 1 januari 2008 en inkomstskatt i Danmark och ingen socialförsäkringsavgift. Skatteverket anser därför att man inte kan få allmänt avdrag för AM-bidrag.

Ändrad debitering i utlandet

Avgifter, som har satts ned genom ändrad debitering i utlandet och för vilka avdrag har medgetts, ska tas upp som skattepliktig inkomst av tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (62 kap. 6 § andra stycket IL och 11 kap. 44 § IL).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 2009-09-16 [1]
  • RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet [1]

Propositioner

  • Proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor [1]

Ställningstaganden

  • Danska AM-bidraget vid svensk inkomstbeskattning [1]