OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Ett mellannamn är personligt och kan inte föras över på samma sätt som ett efternamn. Mellannamnet bärs närmast framför efternamnet utan bindestreck. Ett barn kan få ett mellannamn endast om föräldrarna har olika efternamn. Fosterbarn och adoptivbarn kan få ett mellannamn enligt särskilda regler. Även den som är eller har varit gift kan få ett mellannamn.

Anmälan

En anmälan om mellannamn ska alltid vara skriftlig och kan göras flera gånger. Det är Skatteverket som handlägger frågor om mellannamn. Den som inte längre vill bära ett mellannamn anmäler detta till Skatteverket.

För barn under 18 år görs anmälan om mellannamn av barnets vårdnadshavare. Om barnet har fyllt 12 år måste det samtycka till namnet (48 § NL).

Barn

Vid tillämpning av namnlagen gäller reglerna om barns namn också vuxna personer i deras förhållande till sina föräldrar. Ett barn, oavsett ålder, är därmed alltid att anse som ett barn till sina föräldrar. Vissa regler i namnlagen gäller endast barn under 18 år. Detta framgår då alltid av lagtexten.

Ett barn kan få ett mellannamn om föräldrarna bär olika efternamn. Syftet med mellannamn för barn är att visa samhörighet mellan barnet och den förälder vars efternamn barnet inte bär. Om föräldrarna bär samma efternamn kan barnet inte få något mellannamn.

Ett barn som bär den ena förälderns efternamn får ta den andra förälderns efternamn som mellannamn. Regeln gäller både när föräldrarna redan vid barnets födelse bär olika efternamn och när en av föräldrarna senare, till exempel genom giftermål, får ett annat efternamn. Föräldrarnas ändring av efternamn kan innebära att förutsättningarna ändras så att ett syskon som föds senare inte kan förvärva samma namnkombination. Om en förälder gifter sig med någon annan än den andra föräldern och då förvärvar ett nytt efternamn, måste den nya makan eller maken samtycka till att barnet får bära det namnet som mellannamn (25 § NL).

Adoptivbarn

Ett adoptivbarn som vid adoptionen fått en adoptivförälders efternamn, får som mellannamn bära det efternamn som barnet hade närmast före adoptionen i följande fall:

  • När barnet adopteras av makar och förvärvar det efternamn som bärs av makarna gemensamt (26 § NL).
  • När barnet adopteras av makar och förvärvar ett efternamn som endast bärs av den ena av makarna (26 § NL).
  • När barnet adopteras av en ensamstående person (27 § NL).

Om adoptivbarnet har behållit sitt efternamn från tiden före adoptionen kan barnet som mellannamn ta en adoptivförälders efternamn.

Om adoptivföräldrarna har olika efternamn och adoptivbarnet har förvärvat den enas efternamn får barnet bära den andra adoptivförälderns efternamn som mellannamn. Regeln gäller oavsett om föräldrarna hade olika efternamn redan före adoptionen eller om de fick olika efternamn senare.

Om den ena adoptivföräldern förvärvar ett nytt efternamn genom äktenskap krävs den nya makens eller makans samtycke för att barnet ska kunna få det nya efternamnet som mellannamn.

Fosterbarn

Ett fosterbarn som bär en fosterförälders efternamn får bära den andra fosterförälderns efternamn som mellannamn under förutsättning att fosterföräldern har gett sitt samtycke. Det krävs inte något beslut från domstol om att det är förenligt med barnets bästa att bära ett mellannamn.

Ett fosterbarn som bär en biologisk förälders efternamn kan inte ta en fosterförälders namn som mellannamn. Fosterbarn som bär en fosterförälders efternamn kan inte ta en biologisk förälders efternamn som mellannamn.

Det är den rättsliga vårdnadshavaren som ska göra en anmälan om mellannamn. Normalt är det barnets biologiska föräldrar och inte fosterföräldrarna som är barnets vårdnadshavare. Det är endast om det finns ett särskilt beslut från domstol om att vårdnaden flyttats till fosterföräldrarna som dessa kan anmäla mellannamn för barnet. Socialnämndens beslut om fosterhemsplacering innebär inte att den rättsliga vårdnaden har flyttats över till fosterföräldrarna (28 § NL och 48 § NL).

Äktenskap

Reglerna om mellannamn för makar gäller även för registrerade partner.

Den som har förvärvat sin makas eller makes efternamn får bära ett tidigare efternamn som mellannamn. Detta namn kan till exempel vara det namn personen har burit som ogift eller ett namn som har förvärvats genom ett tidigare äktenskap. I det senare fallet krävs inte något samtycke från den tidigare maken (24 § första stycket NL).

En make eller maka kan bära den andres efternamn som mellannamn

Om makarna har olika efternamn får en av dem bära den andres efternamn som mellannamn förutsatt att detta namn inte är förvärvat genom ett tidigare äktenskap.

Skatteverket anser att makar som vill bära samma mellannamn och efternamn kan anmäla samma namnkombination om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Om makarna har tagit ett gemensamt efternamn vid vigseln kan inte båda förvärva samma mellannamn senare under äktenskapet.

Makar kan inte bära varandras efternamn som mellannamn (24 § andra stycket NL).

Exempel: makar som vill bära samma mellannamn och efternamn

Två personer som heter Anders Andersson och Berit Bengtsson kan alltså heta följande:

  • Anders Andersson Bengtsson och Berit Andersson Bengtsson
  • Anders Bengtsson Andersson och Berit Bengtsson Andersson.

De kan inte heta följande:

  • Anders Bengtsson Andersson och Berit Andersson Bengtsson.

Mellannamn efter äktenskapets upplösning

Det är också möjligt att ta en tidigare makes eller makas efternamn som mellannamn efter att ett äktenskap har blivit upplöst. Om den tidigare maken fortfarande är i livet krävs dennes samtycke. Om den tidigare maken är avliden kan den efterlevande maken eller makan när som helst anmäla att han eller hon önskar få den avlidnes efternamn som mellannamn (24 § andra stycket NL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • När makar vill bära samma mellannamn och efternamn [1]