OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket registrerar hävda faderskap och föräldraskap. Ett hävt faderskap eller föräldraskap kan få följder även för andra uppgifter i folkbokföringen.

Faderskap

En faderskapspresumtion kan hävas på två sätt:

  • genom att domstol förklarar att mannen i äktenskapet inte är far till barnet (1 kap. 2 § första stycket FB)
  • genom att mannen i äktenskapet skriftligen godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet, så kallad tredjemansbekräftelse eller trepartsärende (1 kap. 2 § andra stycket FB).

En tredjemansbekräftelse innebär att makens faderskap hävs samtidigt som den andra mannens faderskap fastställs. En sådan bekräftelse måste alltid godkännas skriftligen av barnets mor, även när barnet i fråga är över 18 år eller om en särskild förmyndare är utsedd för barnet. Förfarandet kan användas när det står klart för både barnets mor och hennes make att en annan man är far till barnet och är villig att bekräfta faderskapet. Bekräftelsen måste ske enligt reglerna i 1 kap. 4 § FB och förutsätter att både barnets mor och den man hon var gift med vid tiden för barnets födelse är i livet och kapabla att godkänna faderskapsbekräftelsen. Om barnets mor eller maken är avlidna kan faderskapspresumtionen endast hävas genom ett domstolsbeslut.

Ett faderskap kan även hävas i omvänd riktning, genom att domstol förklarar att en bekräftelse saknar verkan om det senare visar sig att den som lämnat bekräftelsen inte är far till barnet (1 kap. 4 § FB).

Utländska faderskapsavgöranden

En utländsk dom om hävande av faderskap gäller i Sverige under samma förutsättningar som en dom om fastställande av faderskap.

Föräldraskap

Domstol ska förklara att en bekräftelse om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB saknar verkan om det visar sig att kvinnan som har bekräftat föräldraskapet inte kan anses vara förälder (1 kap. 9 § andra stycket och 1 kap. 4 § FB). Till exempel om det efter DNA-analys skulle visa sig att barnet inte kan ha avlats i samband med den assisterade befruktningen. Detta motsvarar vad som gäller för hävande av faderskap när en domstol förklarar att en faderskapsbekräftelse saknar verkan.

Det som sägs om hävande av faderskap gäller på motsvarande vis för föräldraskap.

Följder av ett hävt faderskap eller föräldraskap

Ett hävt faderskap eller föräldraskap innebär att Skatteverket måste utreda om hävandet medför att även andra uppgifter i folkbokföringen måste ändras för barnet.

Efternamn

Om ett barn på grund av faderskapet har förvärvat mannens efternamn förlorar barnet detta namn när faderskapet hävs. Barnet får då i stället det efternamn som modern bar vid barnets födelse. Barnet anses då ha fått sitt efternamn vid födelsen enligt 1 § NL.

Medborgarskap

Ett hävt faderskap kan medföra att barnet förlorar och/eller förvärvar medborgarskap.

Numera gäller för en person som är svensk medborgare genom förvärv från sin far, att han eller hon inte förlorar sitt svenska medborgarskap ifall faderskapet hävs (RÅ 2006 ref. 73). Domen innebar en ändring av tidigare praxis. Det saknar betydelse om faderskapet hävts genom dom eller en så kallad tredjemansbekräftelse. Det saknar också betydelse när faderskapet hävts. På begäran av den enskilde kan Skatteverket därför ompröva även äldre beslut om att avsluta svenskt medborgarskap på grund av ett hävt faderskap.

En eventuell förlust av ett utländskt medborgarskap i samband med hävt faderskap prövas mot det aktuella landets lag.

Vårdnad

Om mannen i äktenskapet inte är far till barnet blir barnets mor ensam vårdnadshavare. Samma sak gäller när föräldrarna inte är gifta med varandra men har gemensam vårdnad om barnet (6 kap. 3 § FB).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2006 ref. 73 [1]

Lagar & förordningar