OBS: Detta är utgåva 2015.11. Sidan är avslutad 2023.

Verksamhetsöverlåtelser är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML. Här beskrivs avdragsrätten.

Verksamhetsöverlåtelser är undantagna från skatteplikt

Verksamhetsöverlåtelser är undantagna från skatteplikt enligt bestämmelserna i 3 kap. 25 § ML. Undantaget från skatteplikt ska tolkas EU-konformt. Motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet, artiklarna 19 och 29, innebär att överlåtelse av tillgångar i samband med en verksamhetsöverlåtelse ska likställas med transaktioner som inte är omsättning av varor eller tjänster. Sådana transaktioner omfattas inte av direktivets tillämpningsområde. Skatteverket anser att detta framför allt har betydelse vid bedömningen av avdragsrätten för ingående skatt på kringkostnader vid en verksamhetsöverlåtelse. Läs mer om det under Skattefrihetens omfattning vid verksamhetsöverlåtelse.

Kostnader får anses som allmänna kostnader

Med hänsyn till unionsrätten får en kostnad för en verksamhetsöverlåtelse som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML anses som en allmän omkostnad trots att kostnaden avser en omsättning som enligt ML är undantagen från skatteplikt (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-408/98, Abbey National). Detta innebär att ingående skatt på kostnader för verksamhetsöverlåtelser är avdragsgill under förutsättning att verksamheten är skattepliktig.

Överlåtelse av blandad verksamhet

I sådana fall där överlåtelse av s.k. blandad verksamhet omfattas av 3 kap. 25 § ML finns avdragsrätt för skälig andel av den ingående skatten enligt bestämmelserna i 8 kap. 13 § ML.

Avdrag vid övertagen verksamhet

Det finns en särskild bestämmelse för avdrag för den som har övertagit en verksamhet. Läs mer om det under övertagen verksamhet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-408/98 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning [1]
  • Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt [1]