OBS: Detta är utgåva 2015.11. Sidan är avslutad 2023.

Båda skattskyldiga

I det fall en skadelidande är skattskyldig och skadan avser en verksamhet som medför skattskyldighet och han själv avhjälper skadan eller anlitar någon annan, får den skadelidande göra avdrag för mervärdesskatten för detta (8 kap. 3 § andra stycket ML). Avdrag får då göras antingen för den mervärdesskatt på kostnader för materialinköp, d.v.s. inte för värdet av eget arbete, eller för den mervärdesskatt som debiteras av den anlitade uppdragstagaren. Den skadelidandes skada uppgår på grund av att han har avdragsrätt för mervärdesskatten till kostnaden exklusive mervärdesskatt för skadans avhjälpande. Den ersättning som den skadevållande eller hans försäkringsbolag betalar till den skadelidande kan därför vara exklusive mervärdesskatt.

Om den skadevållande vållat skadan i sin egen verksamhet som medför skattskyldighet och han själv eller genom annan avhjälper skadan, får han göra avdrag för mervärdesskatten på kostnaden för avhjälpandet. Om den skadevållande betalar ersättning till den skadelidande med belopp som motsvarar kostnaden för att i framtiden avhjälpa skadan, medges inget avdrag. Den vållande ska faktiskt avhjälpa skadan för att få avdragsrätt. Den vållandes försäkringsbolag behöver då bara betala ut ersättning till den vållande exklusive mervärdesskatt.

Skadevållande skattskyldig

I det fall bara den skadevållande är skattskyldig har han samma avdragsrätt som beskrivits i föregående stycke när han själv eller genom annan avhjälper skadan. Hans försäkringsbolag kan då betala ut ersättningen till honom utan mervärdesskatt. Skulle den skadelidande, som ej är skattskyldig, själv avhjälpa skadan, måste den ersättning han får från den skadevållande eller dennes försäkringsgivare innefatta mervärdesskatt. Den skadelidandes kostnad omfattar ju här även mervärdesskatten.

Skadelidande skattskyldig

I det fall bara den skadelidande är skattskyldig och han själv eller genom annan avhjälper skadan, har han avdragsrätt för mervärdesskatten på kostnaden. Den ersättning den vållande eller dennes försäkringsgivare betalar ut kan då vara utan mervärdesskatt.

Skulle den skadevållande själv eller genom annan avhjälpa skadan, måste den ersättning han får från försäkringsgivaren omfatta mervärdesskatten, eftersom den vållande inte har någon avdragsrätt.

Självrisk vid säljares reparation

Det förekommer att säljare avtalar med ett försäkringsbolag om försäkring för varje såld vara. Premien ingår i försäljningspriset, men utgör inte någon synlig del för kunden. Vid skadefall reparerar säljaren varan mot att kunden betalar en självrisk. Försäkringsbolaget ersätter säljaren för kostnaden för det material som går åt vid reparationen. Säljaren har rätt till avdrag för mervärdesskatten på materialet. Säljaren ska redovisa utgående skatt på självriskbeloppet (RSV/FB Im 1985:5).

Bilar

Om ett försäkringsbolag ska betala ut en ersättning till en skadelidande för inköp av en personbil, och den skadelidande inte har avdragsrätt för mervärdesskatten, måste den utbetalda ersättningen motsvara kostnaden inklusive mervärdesskatt.

Skatteverket anser att en bilverkstad ska ta ut mervärdesskatt på ersättning som den får för reparation av en krockskadad bil även om denna innan reparationen är slutförd lämnas som inbyte vid köp av en annan bil. Detta gäller oavsett om reparationstjänsten faktureras till den som ägde bilen vid skadetillfället eller till dennes försäkringsgivare och oavsett vem som är ägare till bilen när reparationen utförs. Om den som ägde bilen vid skadetillfället inte är skattskyldig till mervärdesskatt och därför saknar avdragsrätt för ingående skatt uppgår dennes kostnad för att avhjälpa skadan till ett belopp inklusive mervärdesskatt.

I samband med biluthyrning kan det inträffa att hyresmannen orsakar en kollision. Genom trafikförsäkringen ersätts reparationen av skadorna på motpartens bil. Uthyraren har inte någon avdragsrätt för mervärdesskatten på reparationskostnaderna. Det är alltså hyresmannen som varit vållande gentemot tredje part. Däremot har uthyraren avdragsrätt i samband med reparationer av egna bilar som skadas i uthyrningsverksamheten.

Exempel: försäkringsskada

Företag A, som är skattskyldigt för mervärdesskatt har en personbil som blir skadad i en trafikolycka. Bilen lämnas in till en bilverkstad för reparation. När bilen är reparerad får A betala en självrisk och mervärdesskatt på reparationskostnaden till bilverkstaden. Resterande del av kostnaden för reparationen fakturerar bilverkstaden A:s försäkringsgivare. Företag A får med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 3 § andra stycket ML göra avdrag för den ingående skatten på reparationen trots att den som betalar kostnaden är en annan person.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RSV/FB Im 1985:5 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil [1]