OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Ett kreditinstitut som avses i 3 § i den upphävda lagen om statliga stöd till banker och andra kreditinstitut, där staten ägt samtliga andelar, får inte dra av ett underskott som har uppkommit före det beskattningsår då staten överlåter andelar i institutet (40 kap. 22 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut [1]