OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska enligt 9 kap 4 § SFL under vissa förutsättningar återkalla ett godkännande för F-skatt, se också (SKV M 2012:5)

Egen begäran

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren begär det enligt 9 kap. 4 § första stycket 1 SFL.

Eftersom F-skatt är en frivillig skatteform kan den som har F-skatt när som helst begära att få sitt godkännande för F-skatt återkallat.

Förutsättningarna för godkännande är inte uppfyllda

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om förutsättningarna för godkännande inte är uppfyllda enligt 9 kap. 1 § andra stycket SFL. Prövningen ska enligt 9 kap. 2 § SFL även avse annan än sökanden. Du kan läsa mer om det på sidan Vem kan inte bli godkänd för F-skatt.

Näringsverksamhet bedrivs inte

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas enligt 9 kap. 1 § andra stycket 1 SFL.

Bestämmelsen tillämpas när

  • näringsverksamheten har upphört
  • den som haft avsikt att bedriva näringsverksamhet aldrig påbörjat någon sådan
  • den verksamhet som bedrivs inte är att betrakta som näringsverksamhet enligt definitionen i 13 kap § 1 IL.

Om näringsverksamheten ska vara vilande under mer än ett år ska godkännandet för F-skatt återkallas.

Godkännandet för F-skatt har missbrukats

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL har brutit mot villkor som har meddelats enligt 9 kap. 3 § SFL (FA-skatt).

Även om innehavaren har missbrukat sitt godkännande för F-skatt på något annat sätt ska Skatteverket återkalla ett godkännande för F-skatt. Om missbruket är ringa ska godkännandet för F-skatt inte återkallas.

Innehavaren eller annan som ska prövas brister i redovisning och betalning

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL brister i redovisning eller betalning av skatter i en utsträckning som inte är obetydlig. En utsträckning som inte är obetydlig är

  • ett skuldbelopp som överstiger 20 000 kr eller
  • minst fyra brister i redovisning eller betalning även om skuldbeloppet understiger 20 000 kr.

När man beräknar antalet brister ska man lägga ihop brister i redovisning och betalning. Innehavaren kan sedan Skatteverket övervägt att återkalla ett godkännande för F-skatt betala eller redovisa sina skatter i en sådan utsträckning att de kvarvarande bristerna anses som ringa. Om innehavaren har fyra brister men skuldbeloppet understiger 20 000 kr och innehavaren betalar eller redovisar sina skatter så att det vid beslutstillfället endast finns högst två kvarvarande brister, exempelvis en oredovisad arbetsgivardeklaration och en obetald mervärdesskatt, ska det ses som en sådan ringa brist att godkännandet för F-skatt inte ska återkallas.

Skatteverket ska överväga att återkalla ett godkännande för F-skatt på grund av redovisnings- eller betalningsbrist tidigast en månad efter den dagen den första bristen uppkom.

Ett godkännande för F-skatt kan återkallas om innehavaren under ett helt års tid ”rullat” en skatteskuld genom att fortlöpande betala endast tidigare förfallna skatter samtidigt som innehavaren låter bli att redovisa och betala innevarande månads skatter. Om innehavaren ”rullat” en skatteskuld som inte är obetydlig så att beloppet funnits vid Skatteverkets månatliga avstämning under minst tolv månader i följd är det skäl att återkalla ett godkännande för F-skatt.

Nytt: 2015-06-11

Mervärdesskatteskyldiga som har ett beskattningsunderlag som uppgår till högst en miljon kr. får redovisa mervärdesskatten för ett beskattningsår i en mervärdesskattedeklaration. Om innehavaren inte lämnar en sådan deklaration kan Skatteverket återkalla godkännandet för F-skatt, trots att antalet brister inte uppgår till fyra. Ett beslut om skönsbeskattning ska också ha fattats innan ett övervägande om återkallelse skickas ut. Godkännandet kan också återkallas om innehavaren vid tidpunkten för godkännandet inte lämnat en sådan deklaration och Skatteverket efter godkännandet fattat ett beslut om skönsbeskattning för perioden.

Tidigare:

Mervärdesskatteskyldiga som har ett beskattningsunderlag som uppgår till högst en miljon kr får redovisa mervärdesskatten för ett beskattningsår i en mervärdesskattedeklaration. Om innehavaren inte lämnar en sådan mervärdesskattedeklaration kan Skatteverket återkalla godkännandet för F-skatt, trots att antalet brister inte uppgår till fyra. Skatteverket ska då först ha kontaktat innehavaren och gett denne möjlighet att komma in med den saknade mervärdesskattedeklarationen. Ett beslut om skönsbeskattning bör också ha fattats innan ett övervägande om återkallelse kan skickas ut.

Innehavaren eller annan som ska prövas har inte lämnat inkomstdeklaration m.m.

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration. Detsamma gäller om deklarationen är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för beskattning.

Handelsbolag är normalt inte deklarationsskyldiga men ska till ledning för delägarnas beskattning lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 § SFL. Om sådana uppgifter trots föreläggande inte lämnas kan bolagets godkännande för F-skatt återkallas.

Skatteverket ska inte skicka ut ett övervägande om återkallelse av godkännande för F-skatt tidigare än en månad efter föreläggandetidens utgång. Skatteverket ska heller inte fatta beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt om inkomstdeklarationen eller uppgiften, trots förseningen, kommit in till Skatteverket innan beslutet skickats ut.

Innehavaren eller annan som ska prövas har näringsförbud

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL har näringsförbud. Den som har näringsförbud får inte bedriva näringsverksamhet.

Innehavaren eller annan som ska prövas är försatt i konkurs

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL är försatt i konkurs. En person som är försatt i konkurs får inte bedriva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen under konkursen.

Särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt

Skatteverket får avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt om det finns särskilda skäl för innehavaren eller annan som ska prövas. En prövning av om det finns särskilda skäl ska alltid göras innan ett godkännande för F-skatt återkallas. Prövningen ska göras även om innehavaren inte särskilt begärt det. Om Skatteverket inte finner att det finns sådana särskilda skäl och beslutar att återkalla ett godkännande för F-skatt ska det framgå av beslutet att en sådan prövning gjorts.

Omständigheter innehavaren inte kunnat råda över

Om skälet för återkallelse är betalningsförsummelse kan en innehavare ändå få behålla sin F-skatt om försummelsen beror på omständigheter som innehavaren inte kunnat råda över. Det kan t.ex. handla om en kund som inte betalat i tid, vilket orsakat innehavaren tillfälliga likviditetsproblem. Innehavaren kan också genom brand, sjukdom eller genom någon annan oförutsedd händelse ha fått andra tillfälliga likviditetsproblem. Om Skatteverket då bedömer att innehavaren kan reda ut sina betalningsproblem inom ett år och att innehavaren också är villig att göra detta, ska godkännandet för F-skatt inte återkallas.

Om innehavaren har enstaka unga skulder

Om innehavaren har enstaka skulder, färre än fyra, och inte har dröjt längre tid än ett år med betalningen finns det särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt. Detta gäller även om det sammanlagda skuldbeloppet överstiger 20 000 kr.

Om innehavaren har en betalningsuppgörelse

Ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt kan vara att innehavaren har en avbetalningsplan eller någon annan betalningsuppgörelse. För att Skatteverket inte ska återkalla godkännandet för F-skatt ska den totala skatteskulden bli betald inom rimlig tid, normalt inom ett år. Dessutom måste betalningsuppgörelsen följas, och inga nya skulder får uppkomma.

Om företaget omfattas av företagsrekonstruktion

Ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt är att innehavaren genomgår en företagsrekonstruktion.

Om innehavaren har flera företag

Om en företagsledare driver flera fåmansföretag enligt 56 kap. 2 § Il och missförhållandena endast gäller ett företag kan Skatteverket avstå från att återkalla godkännandet för F-skatt för de välskötta företagen. Om ett välskött fåmansföretag har flera företagsledare enligt 56 kap 6 § andra stycket IL och en av dessa har sådana brister att F-skatten kan eller kunde ha återkallats för honom eller henne kan Skatteverket ändå avstå från att återkalla godkännandet för det välskötta företaget.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Meddelanden

  • Skatteverkets information om godkännande för F-skatt m.m. [1]