OBS: Detta är utgåva 2015.15. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för betald utländsk skatt kan medges med fullt belopp i inkomstslaget kapital.

Vad krävs för att få göra avdrag?

I inkomstslaget kapital i IL görs en hänvisning till bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet när det gäller avdrag för utländsk skatt (42 kap. 2 § IL). För information om vad som krävs för att få göra avdrag för utländsk skatt, se Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, (SKV 399), del 1, avsnitt 5.4.

Avdrag medges med fullt belopp

Skatteverket anser att avdrag för betald utländsk skatt i kapital medges med fullt belopp som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Utländsk skatt som avser en avyttrad tillgång ska därför inte dras av i kapitalvinstberäkningen.

Avdrag medges när skatten är betald

Avdrag medges när skatten är betald. I undantagsfall kan avdrag medges vid ett senare tillfälle.

Undantag: exitskatt

Skatteverket anser att avdrag för s.k. exitskatt på värdestegring på aktier som tagits ut i annat land vid utflyttning därifrån, får göras först när en eventuell aktieförsäljning beskattas i Sverige. Det är först då det kan göras en bedömning av om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital [1]
  • Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399) [1]