OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2015.

Med verksamhet avses i mervärdesskattelagen (ML) även del av verksamhet. Undantag från skatteplikt gäller därför även vid överlåtelse av del av verksamhet. När det är fråga om del av verksamhet ska det vara en sådan del av ett företag som kan bedriva självständig ekonomisk verksamhet (1 kap. 7 § första stycket ML).

Rättsfall

Här finns några avgöranden angående vad som är en verksamhet eller en del av en verksamhet.

Rättsfall: Övertagande i samband med konkurs ansågs vara verksamhetsöverlåtelse

Kammarrätten har ansett att undantaget enligt 3 kap. 25 § ML skulle gälla i ett fall där säljaren, som var i intressegemenskap med köparen, begärde sig i konkurs två dagar efter överlåtelsen. I en faktura hade det specificerats att överlåtelsen avsåg samtliga varor och lösa inventarier i av köparen förhyrda lokaler samt inneliggande order på angivet sortiment (KRNG 1996-11-14, mål nr 3964-1995).

Rättsfall: Överlåtelse av avelshingst ansågs vara överlåtelse av del av verksamhet

Kammarrätten har ansett att ett bolags överlåtelse av en avelshingst och vissa inventarier, fölavgifter och djupfryst sperma var att anse som överlåtelse av den del av verksamheten i säljarbolaget som omfattade avelsverksamheten. Överlåtelsen var undantagen från skatteplikt och köparen hade därmed inte rätt till avdrag för ingående skatt (KRNJ 1997-04-08, mål nr 6323-1994).

Rättsfall: Ett mixerbord ansågs vara en del av en verksamhet

Kammarrätten har ansett att ett bolags överlåtelse av ett mixerbord omfattades av undantaget i 3 kap. 25 § ML. Det överlåtande bolaget hade förklarats vilande och upphört efter överlåtelsen. Mixerbordet hade inte flyttats från de lokaler där det var placerat. Kammarrätten ansåg att den verkliga substansen i det överlåtande bolagets verksamhet utgjorts av mixerbordet. Bordet ansågs därför vara en del av en verksamhet som kan anses vara en självständig ekonomisk verksamhet (KRNS 2006-10-24, mål nr 4180-02).

Rättsfall: Överlåtelse av tillverkning av en viss produkt kan vara en verksamhetsöverlåtelse

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked behandlat begreppet avgränsad del. Företaget bedrev mekanisk verkstad med tillverkning och konstruktion av specialmaskiner. Under några års tid hade företaget utvecklat ett visst slags skåp och fått industriellt rättsskydd till det. Ett antal skåp hade tillverkats och sålts. Företaget beslutade att överlåta den särskilda verksamhet som tillverkning och försäljning av skåpen var. Skatterättsnämnden ansåg att företagets verksamhet i den delen var en särskild, klart avgränsad del av rörelsen. De överlåtelser som ansökan gällde omfattade samtliga de till denna rörelsedel hörande immateriella rättigheterna och samtliga till rörelsedelen hörande maskiner, inventarier, lager m.m. Överlåtelserna ansågs undantagen från skatteplikt vid överlåtelse till en skattskyldig köpare (SRN 1994-12-30).

Kammarrätten har ansett att en överlåtelse av lager, maskiner, goodwill, kundregister, telefonnummer, internetdomäner och personal för en särskild del av säljarens verksamhet avseende försäljning och tillverkning av namnbrickor avsåg del av verksamhet och omfattades av undantaget i 3 kap. 25 § ML. Kammarrätten ansåg att även om inte allt material säljaren använde vid tillverkningen ingick i köpet så utgjorde det som överläts en sådan samlad del av verksamheten att den kunde bedrivas så som en självständig ekonomisk verksamhet. Vidare ansåg kammarrätten att det fick anses stå klart att köparen hade haft för avsikt att driva verksamheten vidare efter förvärvet (KRNS 2007-11-19, mål nr 589-07).

Skatteverkets ställningstaganden

I nedanstående ställningstagande behandlas Skatteverkets syn på när överlåtelse av ett vindkraftverk kan vara en verksamhetsöverlåtelse.

Ett vindkraftverk som tagits i drift kan vara en del av en verksamhet

När ett vindkraftverk som tagits i drift överlåts och köparen, för att fortsätta driften, även övertar de rättigheter och skyldigheter som hör samman med verksamheten är det en sådan överlåtelse som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML. Skatteverket anser att det kan gälla även om säljaren bara överlåter ett av flera vindkraftverk. Det förutsätter att allt som ingår i denna del av verksamheten överlåts och att köparen förvärvar vad som behövs för att driva verksamheten vidare självständigt (Skatteverket 2011-06-20, dnr 131 428430-11/111).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 1996-11-14, mål nr 3964-1995 [1]
  • KRNJ 1997-04-08, mål nr 6323-1994 [1]
  • KRNS 2006-10-24, mål nr 4180-02 [1]
  • KRNS 2007-11-19, mål nr 589-07 [1]

Ställningstaganden

  • Mervärdesskattefrågor vid överlåtelse av projekteringsunderlag och försäljning av vindkraftverk [1]

Övrigt

  • srn 1994-12-30 [1]