OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En skattskyldig kan beviljas ersättning för kostnader för ombud, biträde och utredning i ett ärende. Även om utbetalningen av ersättningen dröjer kan ränta inte beviljas.

En myndighet kan bevilja ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning kan beviljas under vissa förutsättningar. En ansökan om ersättning för den sortens kostnader ska göras hos den myndighet där kostnaderna har uppkommit. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till myndigheten innan ärendet eller målet avgörs (43 kap. 6 § SFL).

Kan ränta eller annan kompensation beviljas om ersättningen dröjt?

Skatteverkets uppfattning är att intäktsränta inte kan beviljas vid en sen utbetalning av ersättning enligt 43 kap. Ingen av dessa rättskällor innehåller någon bestämmelse om ränta vid sen utbetalning:

  • 43 kap. SFL om ersättning
  • 65 kap. SFL om ränta
  • förarbetena till SFL
  • den tidigare ersättningslagen
  • förarbetena till ersättningslagen.

Rättsfall: ingen ränta på sen utbetalning

NN fick efter flera års processande rätt till ersättning enligt dåvarande ersättningslagen (motsvarar nuvarande 43 kap. SFL). Ersättningen betalades ut av Skatteverket. NN ansåg att det tagit så lång tid att få ut ersättningen att NN överklagade ersättningsbeslutet och krävde att även få ränta enligt 6 § räntelagen på ersättningen. Ärendet gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som skrev att ersättningslagen inte har några bestämmelser om ränta och att Skatteverkets utbetalning inte går att överklaga. Om begäran om räntekompensation skulle anses som en ytterligare krav på ersättning har den kommit in för sent. Regeringsrätten avslog NN:s begäran (RR 2008-06-23 mål nr 1542-06).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RR 2008-06-23, mål nr 1542-06 [1]

Lagar & förordningar

  • Räntelag (1975:635) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]