En skattskyldig kan beviljas ersättning för kostnader för ombud, biträde och utredning i ett ärende. Även om utbetalningen av ersättningen dröjer kan ränta inte beviljas.

En myndighet kan bevilja ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning kan beviljas under vissa förutsättningar. En ansökan om ersättning för den sortens kostnader ska göras hos den myndighet där kostnaderna har uppkommit. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till myndigheten innan ärendet eller målet avgörs (43 kap. 6 § SFL).

Kan ränta eller annan kompensation beviljas om ersättningen dröjt?

Skatteverkets uppfattning är att intäktsränta inte kan beviljas vid en sen utbetalning av ersättning enligt 43 kap. SFL. Ingen av dessa rättskällor innehåller någon bestämmelse om ränta vid sen utbetalning:

  • 43 kap. SFL om ersättning
  • 65 kap. SFL om ränta
  • förarbetena till SFL
  • den tidigare ersättningslagen
  • förarbetena till ersättningslagen.

Rättsfall: dröjsmålsränta enligt räntelagen ska inte utgå vid sen utbetalning av medel som influtit till Kronofogden

Högsta domstolen har fastslagit att räntelagens principer om dröjsmålsränta varken direkt eller indirekt gäller vid sen utbetalning av medel som influtit till Kronofogden. Högsta domstolen uttrycker att räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta inte ska utsträckas till att mera regelmässigt omfatta sena betalningar från det allmänna (NJA 2022 s. 105). Skatteverket anser att Högsta domstolens slutsats talar för att intäktsränta inte kan beviljas vid en sen utbetalning av ersättning enligt 43 kap. SFL.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2022 s 105 [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]