OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt folkbokföringslagen, namnlagen, äktenskapsbalken, föräldrabalken samt begravningslagen.

Beslut enligt folkbokföringslagen

Skatteverket är den beslutande myndigheten vid handläggning av ärenden enligt folkbokföringslagen efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det (34 § FOL).

Det är alltså Skatteverket som fattar beslut om

  • var personer ska vara folkbokförda (6 § FOL)
  • ändrad folkbokföring vid flyttning
  • inflyttning till Sverige (3 § FOL)
  • att inte folkbokföra en person
  • avregistrering från folkbokföringen (avlidna, dödförklarade och utflyttade) (19 och 20 § FOL)
  • kvarskrivning (16 § FOL).

Skatteverket beslutar om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i personnummer samt tilldelning av samordningsnummer (18, 18a och b §§ FOL).

Skatteverket får vidare besluta att förelägga en person att lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av personens folkbokföring (31 § FOL). Skatteverket får även förelägga fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet att uppge vem bostaden upplåts till (32 § FOL).

Skatteverket kan också besluta om vite för den som inte följer ett föreläggande (37 § FOL).

När börjar beslutet gälla?

Vid flyttning inom Sverige och vid inflyttning till landet gäller den nya folkbokföringen från och med flyttningsdagen om den som flyttat gör anmälan inom en vecka från flyttningen. Kommer anmälan in senare gäller folkbokföringen från och med den dag då anmälan kom in (35 § första stycket FOL).

Har beslut om folkbokföring meddelats utan föregående anmälan, gäller folkbokföringen från och med beslutets dag. Om ett sådant beslut avser ett barn som står under vårdnad av två vårdnadshavare och beslutet innebär att barnet folkbokförs på samma fastighet som den ena vårdnadshavaren har flyttat till, får Skatteverket bestämma att barnets nya folkbokföring ska gälla fr.o.m. den dag då vårdnadshavaren folkbokfördes på den fastigheten (35 § andra stycket FOL).

Beslut enligt namnlagen

Skatteverket är beslutande myndighet i namnärenden efter anmälan (36 § namnlagen).

Skatteverket beslutar således bl.a. om

Patent- och registreringsverket (PRV) är beslutande myndighet när en person vill byta efternamn till ett nybildat sådant eller ändra ett efternamns stavning. Tillägg, ändring eller strykning av förnamn kan ske efter ansökan till PRV, om det finns särskilda skäl (11 § och 33 § namnlagen).

Beslut om hindersprövning

Skatteverket ska pröva om det finns något hinder mot ett äktenskap efter en gemensam begäran av de som avser att ingå äktenskap med varandra (3 kap. 1 § ÄktB). Finner Skatteverket att det inte finns något hinder mot äktenskapet, ska verket utfärda ett intyg om detta (3 kap. 4 § ÄktB).

Beslut om gemensam vårdnad

Skatteverket får efter anmälan besluta om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra, förutsatt att barnet är folkbokfört här i landet, (6 kap 4 § andra stycket FB). Anmälan ska göras skriftligen av båda föräldrarna (6 kap. 16 § FB).

Beslut om äktenskapscertifikat

En svensk medborgare som avser att ingå äktenskap inför utländsk myndighet kan få ett intyg om att han enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskap (äktenskapscertifikat).

Skatteverket beslutar om utfärdande av äktenskapscertifikat för sökande som är folkbokförda i Sverige (2 § kungörelse om äktenskapscertifikat).

Beslut om gravsättning

Skatteverket ska besluta om intyg för gravsättning eller kremering. Om det är känt för Skatteverket att det pågår eller har pågått medling om kremering eller om gravsättning får något intyg inte utfärdas förrän tvisten är slutligt löst (4 kap. 7 § BegrL). Skatteverket får besluta om anstånd med kremering eller gravsättning om det finns särskilda skäl för det (5 kap. 10 § andra stycket BegrL). Skatteverket har vidare att besluta om passersedel för att föra ut stoftet efter en person som har avlidit i Sverige ur landet (36 § BegrF).

Läs mer om omprövning och överklagande av folkbokföringsbeslut.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar