OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut kan överklagas antingen till förvaltningsrätten eller till länsstyrelsen beroende på vilket område av folkbokföringen det gäller.

Överklagandeinstans

Skatteverkets beslut kan överklagas till förvaltningsrätten (FR) och länsstyrelsen enligt de regler som gäller för de olika delarna av folkbokföringsområdet.

Överklagande av beslut enligt folkbokföringslagen

Beslut enligt folkbokföringslagen överklagas hos förvaltningsrätten. Vilken förvaltningsrätt man ska vända sig till beror på vilken typ av ärende det rör sig om.

 • Beslut avseende en folkbokförd person överklagas hos den FR inom vars domkrets personen är folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.
 • Beslut avseende ändrad folkbokföring vid flyttning eller invandring, med eller utan egen anmälan, överklagas hos den FR inom vars domkrets personen blivit folkbokförd genom det överklagade beslutet, d.v.s. inflyttningsorten.
 • Beslut avseende ändrad folkbokföring vid utvandring, med eller utan anmälan, överklagas hos den FR inom vars domkrets personen är folkbokförd vid tidpunkten för beslutet, d.v.s. utflyttningsorten.
 • Beslut att inte folkbokföra en person enligt en anmälan överklagas hos den FR inom vars domkrets folkbokföring skulle ha skett om anmälan hade godtagits.
 • Beslut avseende en person som inte är folkbokförd vid tidpunkten för beslutet, d.v.s. en avregistrerad person eller en person som aldrig varit folkbokförd, överklagas hos FR i Stockholm (38 § FOL).

Vissa beslut får inte överklagas

Skatteverkets beslut om vitesförelägganden får inte överklagas. Detsamma gäller Skatteverkets beslut om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i personnummer samt tilldelning av samordningsnummer (39 § FOL).

Vem får överklaga beslut enligt folkbokföringslagen?

Skatteverkets beslut får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet hos Skatteverket (40 § första stycket FOL).

Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare får ett beslut om barnets folkbokföring överklagas av en av vårdnadshavarna eller av dem gemensamt (40 § första stycket FOL).

Ett beslut om en persons bosättning, d.v.s. folkbokföring vid inflyttning till landet, rätt folkbokföringsort, kvarskrivning och avregistrering, får även överklagas av en kommun som berörs av beslutet (40 § första stycket FOL).

Överklagandet ska lämnas till Skatteverket

Den som vill överklaga ett beslut om folkbokföring (inflyttning, rätt folkbokföringsort, kvarskrivning och avregistrering) ska ställa överklagandet till FR, men ge in det till Skatteverket inom tre veckor från den dag denne fick del av beslutet (40 § andra stycket FOL).

Beslut i en annan fråga enligt FOL får överklagas av en enskild utan begränsning till viss tid (40 § andra stycket FOL).

Det allmänna ombudets eller en kommuns överklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades (40 § sista stycket FOL).

Den som vill överklaga FR:s beslut behöver ett prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten (41 § FOL).

Beslut enligt namnlagen

Beslut enligt namnlagen överklagas i normalfallet hos förvaltningsrätten där den som klagar är folkbokförd.

 • Skatteverkets beslut får överklagas hos den FR inom vars domkrets klaganden vid tidpunkten för beslutet var folkbokförd (37 § första stycket namnlagen).
 • Om klaganden inte är folkbokförd vid tidpunkten för beslutet, överklagas detta hos FR i Stockholm.

Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (37 § namnlagen).

Beslut om hindersprövning

Beslut om hindersprövning överklagas hos förvaltningsrätten.

Skatteverkets beslut om hindersprövning får överklagas hos en FR inom vars domkrets någon av dem som begärt hindersprövningen är folkbokförd (15 kap. 2 § första stycket ÄktB).

Om inte någon av de som begärt hindersprövning är folkbokförd vid tidpunkten för beslutet överklagas det hos FR i Stockholm.

Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL). Den som vill överklaga ett beslut om hindersprövning ska således ställa överklagandet till FR, men ge in det till Skatteverket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (15 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Beslut om gemensam vårdnad

Den som vill överklaga Skatteverkets beslut om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra får göra det hos den FR inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tiden för beslutet (6 kap.16 § FB).

Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL). Den som vill överklaga ett beslut om gemensam vårdnad ska ställa överklagandet till FR, men ge in det till Skatteverket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (6 kap. 16 § sista stycket FB).

Beslut om äktenskapscertifikat

Skatteverkets beslut om utfärdande av äktenskapscertifikat överklagas enligt 22 a § FL hos allmän förvaltningsdomstol (6 § kungörelse om äktenskapscertifikat).

Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (22 a § andra stycket FL).

Beslut rörande gravsättning

Länsstyrelsen beslutar om överklaganden av beslut om gravsättning.

 • Den som vill överklaga Skatteverkets beslut om intyg för eller anstånd med gravsättning eller kremering får göra det hos länsstyrelsen (11 kap. 6 § BegrL).
 • Skatteverkets beslut om passersedel för att föra ut stoftet efter en person som har avlidit i Sverige ur landet får överklagas hos länsstyrelsen (59 § BegrF).

Vilken länsstyrelse som ska pröva ett överklagande framgår av 6 § förordningen om behörig länsstyrelse i begravningsärenden.

Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Begravningsförordning (1990:1147) [1]
 • Begravningslag (1990:1144) [1]
 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4] [5]
 • Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden [1]
 • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Föräldrabalk (1949:381) [1]
 • Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat [1]
 • Namnlag (1982:670) [1]
 • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]