OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt folkbokföringslagen, lagen om personnamn, äktenskapsbalken, föräldrabalken samt begravningslagen.

Beslut enligt folkbokföringslagen

Skatteverket är den beslutande myndigheten vid handläggning av ärenden enligt folkbokföringslagen efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det (34 § FOL).

Det är alltså Skatteverket som fattar beslut om

 • var personer ska vara folkbokförda (6 § FOL)
 • ändrad folkbokföring vid flyttning
 • inflyttning till Sverige (3 § FOL)
 • att inte folkbokföra en person
 • avregistrering från folkbokföringen (avlidna, dödförklarade utflyttade och försvunna) (19 - 21 § FOL)
 • kvarskrivning (16 § FOL).

Skatteverket beslutar om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i personnummer samt tilldelning av samordningsnummer (18, 18a och b §§ FOL).

Skatteverket får vidare besluta att förelägga en person att lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av personens folkbokföring (31 § FOL). Skatteverket får även förelägga fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet att uppge vem bostaden upplåts till (32 § FOL).

Skatteverket kan också besluta om vite för den som inte följer ett föreläggande (37 § FOL).

När börjar beslutet gälla?

Vid flyttning inom Sverige och vid inflyttning till landet gäller den nya folkbokföringen från och med flyttningsdagen om den som flyttat gör anmälan inom en vecka från flyttningen. Kommer anmälan in senare gäller folkbokföringen från och med den dag då anmälan kom in (35 § första stycket FOL).

Har beslut om folkbokföring meddelats utan föregående anmälan, gäller folkbokföringen från och med beslutets dag. Om ett sådant beslut avser ett barn som står under vårdnad av två vårdnadshavare och beslutet innebär att barnet folkbokförs på samma fastighet som den ena vårdnadshavaren har flyttat till, får Skatteverket bestämma att barnets nya folkbokföring ska gälla fr.o.m. den dag då vårdnadshavaren folkbokfördes på den fastigheten (35 § andra stycket FOL).

Nytt:

Beslut enligt lagen om personnamn

Lagen om personnamn (PNL) trädde i kraft den 1 juli 2017 och ersatte då namnlagen. Enligt lagen om personnamn är Skatteverket ensam namnmyndighet i Sverige och beslutar om förvärv eller ändring av personnamn efter ansökan (3 § och 36 § PNL).

Undantag gäller dock för namnärenden som beslutas av domstol (8 § och 22 § PNL). För domstolsärenden krävs ingen ansökan.

Bestämmelserna i lagen omfattar enbart fysiska personer och ska inte tillämpas för avlidna personer.

Skatteverket beslutar bl.a. om

 • förvärv av för- och efternamn genom födelse (4–5 §§ och 26 § PNL)
 • förvärv och byte av efternamn genom adoption (6–7 §§ PNL)
 • förvärv av för- och efternamn efter namnförvärv i en EES-stat eller i Schweiz (30 § PNL)
 • förvärv eller ändring av gårdsnamn (29 § PNL)
 • byte till ett efternamn med anknytning till en förälder (9–10 §§ PNL)
 • byte till en familjehemsförälders efternamn (11 § PNL)
 • byte till en makes efternamn (12 § PNL)
 • byte till andra efternamn och ändring av efternamn (13–19 §§ PNL)
 • byte till ett annat dubbelt efternamn när namnkombinationen inte kan förvärvas enligt övriga bestämmelser (20 § PNL)
 • tillägg, byte eller strykning av ett eller flera förnamn och ändring av ordningsföljden mellan två eller flera förnamn (27 § PNL)
 • enkel stavningsändring av efternamn, ändring av genusform av efternamn och ändring av ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn (13 § andra stycket PNL)
 • strykning av mellannamn eller omvandling av mellannamn till ett enkelt efternamn alternativt till en del i ett dubbelt efternamn (övergångsbestämmelserna punkterna 9 och 10).

Tidigare:

Beslut enligt namnlagen

Skatteverket är beslutande myndighet i namnärenden efter anmälan (36 § namnlagen).

Skatteverket beslutar således bl.a. om

Patent- och registreringsverket (PRV) är beslutande myndighet när en person vill byta efternamn till ett nybildat sådant eller ändra ett efternamns stavning. Tillägg, ändring eller strykning av förnamn kan ske efter ansökan till PRV, om det finns särskilda skäl (11 § och 33 § namnlagen).

Beslut om hindersprövning

Skatteverket ska pröva om det finns något hinder mot ett äktenskap efter en gemensam begäran av de som avser att ingå äktenskap med varandra (3 kap. 1 § ÄktB). Finner Skatteverket att det inte finns något hinder mot äktenskapet, ska verket utfärda ett intyg om detta (3 kap. 4 § ÄktB).

Beslut om gemensam vårdnad

Skatteverket får efter anmälan besluta om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra, förutsatt att barnet är folkbokfört här i landet, (6 kap 4 § andra stycket FB). Anmälan ska göras skriftligen av båda föräldrarna (6 kap. 16 § FB).

Beslut om äktenskapscertifikat

En svensk medborgare som avser att ingå äktenskap inför utländsk myndighet kan få ett intyg om att han enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskap (äktenskapscertifikat).

Skatteverket beslutar om utfärdande av äktenskapscertifikat för sökande som är folkbokförda i Sverige (2 § kungörelse om äktenskapscertifikat).

Beslut om gravsättning

Skatteverket ska besluta om intyg för gravsättning eller kremering. Om det är känt för Skatteverket att det pågår eller har pågått medling om kremering eller om gravsättning får något intyg inte utfärdas förrän tvisten är slutligt löst (4 kap. 7 § BegrL). Skatteverket får besluta om anstånd med kremering eller gravsättning om det finns särskilda skäl för det (5 kap. 10 § andra stycket BegrL). Skatteverket har vidare att besluta om passersedel för att föra ut stoftet efter en person som har avlidit i Sverige ur landet (36 § BegrF).

Läs mer om omprövning och överklagande av folkbokföringsbeslut.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar