OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om bokföringsskyldigheten för A-kassorna, hur de ska avsluta sina räkenskaper och vilken normgivning de ska följa.

Bokföringsskyldighet

En arbetslöshetskassa är bokföringsskyldig enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL. I 67 § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor finns bestämmelser om bokföring, men lagen hänvisar även till bokföringslagen och årsredovisningslagen.

En arbetslöshetskassa har alltid ett räkenskapsår som är lika med kalenderår, oavsett bestämmelserna i 3 kap. 1 § BFL (66 § lagen om arbetslöshetskassor).

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

Styrelsen ska lämna en årsredovisning för varje räkenskapsår, vilket framgår av 67 § lagen om arbetslöshetskassor.

Inspektionen för arbets­löshets­försäkringen (IAF) utfärdar före­skrifter om arbetslöshets­kassor (IAFFS 2014:1). Vad som gäller för arbetslöshetskassornas årsredovisning regleras i 9–14 §§ samt i en bilaga till IAFFS 2014:1.

Utformning och uppställning

Arbetslöshetskassans årsredovisning ska utformas i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor, ÅRL, BFL, föreskriften och god redovisningssed (9 § IAFFS 2014:1).

Uppställningsformen för balans- och resultaträkningen samt tilläggsupplysningar finns i bilagan till IAFFS 2014:1. Poster som rör arbetslöshetsförsäkringen, d.v.s. statligt bidrag till arbetslöshetsförsäkringen och kostnad för arbetslöshetsförsäkringen, ska redovisas efter finansiella poster men före årets resultat.

Offentliggöra årsredovisningen

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av kassaföreståndaren (68 § lagen om arbetslöshetskassor). Årsredovisningen ska offentliggöras genom att en kopia av årsredovisningen och av revisionsberättelsen hålls tillgänglig hos arbetslöshetskassan för dem som vill ta del av dem (70 § lagen om arbetslöshetskassor). Offentliggörandet ska ske senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen har blivit fastställda. Årsredovisningen ska även lämnas in till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Föreskrifter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

I 71 § lagen om arbetslöshetskassor anges att Inspektionen för arbets­löshetsförsäkringen (IAF) får utfärda närmare föreskrifter om bokföring och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl får dessa föreskrifter avvika från årsredovisningslagens och bokföringslagens bestämmelser. Mer information om IAF och deras normgivning finns på www.iaf.se.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • 9§ IAFFS 2014:1 [1]
  • IAFFS 2014:1 [1]
  • IAFFS 2014:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor [1]
  • bilagan till IAFFS 2014:1 [1]