OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om bokföringsskyldigheten för samfällighetsförvaltande juridiska personer som t.ex. samfällighetsföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, viltvårdsområdesföreningar, häradsallmänningar, sockenallmänningar och gemensamhetsskogar. Du får också veta om de ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning eller med ett årsbokslut.

Bokföringsskyldighet

De flesta samfällighetsförvaltande juridiska personer, t.ex. häradsallmänningar, sockenallmänningar och gemensamhetsskogar, är alltid bokföringsskyldiga enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL.

Det finns dock några juridiska personer som inte är bokföringsskyldiga enligt huvudregeln:

  • samfällighetsföreningar bildade enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
  • viltvårdsområdesföreningar bildade enligt 1 § lagen (2000:592) om vilt­vårdsområden
  • fiskevårdsområdesföreningar bildade enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Dessa juridiska personers bokföringsskyldighet regleras i stället i 2 kap. 2 § BFL. Av denna lag framgår det att för att dessa föreningar ska vara bokföringsskyldiga så måste minst en av följande förutsättningar vara uppfylld:

  • värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor
  • föreningen bedriver näringsverksamhet
  • föreningen är moderföretag i en koncern.

Räkenskapsåret för samfällighetsförvaltande juridiska personer

Samfällighetsförvaltande juridiska personer som ska föreningsbeskattas enligt 6 kap. 6 § första stycket IL får ha ett räkenskapsår som antingen är kalenderår eller brutet (3 kap. 1 § BFL). I en samfällighetsförvaltande juridisk person som är delägarbeskattad enligt 6 kap. 6 § andra stycket IL ska räkenskapsåret vara kalenderår (3 kap. 1 § BFL).

Hur ska samfällighetsförvaltande juridiska personer avsluta bokföringen?

Samfällighetsförvaltande juridiska personer som klassificeras som större företag ska enligt 6 kap. 1 § första stycket 6 BFL avsluta räkenskaperna med en årsredovisning. I annat fall får räkenskaperna avslutas med ett årsbokslut (6 kap. 3 § första stycket BFL). Om den årliga nettoomsättningen, inklusive delägarfastigheternas driftsbidrag till föreningen, uppgår till högst 3 mkr får ett förenklat årsbokslut upprättas i stället för ett årsbokslut (6 kap. 3 § andra stycket BFL).

Offentliggöra årsredovisningen

Om den samfällighetsförvaltande juridiska personen är skyldig att upprätta en årsredovisning ska den offentliggöras genom att en kopia av årsredovisningen skickas in till Bolagsverket senast sex månader efter räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL). I annat fall offentliggörs årsredovisningen genom att kopior av årsredovisningen hålls tillgängliga för alla som är intresserade, också senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Större samfällighetsförvaltande juridiska personer som ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övriga tillämpar BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (punkt 1), vilket innebär ett val mellan Redovisningsrådets rekommendationer och BFN:s anpassningsnormering. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5).

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden [1]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]