OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) med verksamhet i Sverige är bokföringsskylig. Här får du veta vilka regler som gäller när ett Eric-konsortium ska upprätta sin årsredovisning.

Bokföringsskyldigheten

Ett Eric-konsortium är en juridisk person med syfte att inrätta och driva en struktur för forskning och utveckling inom flera länder utan vinstsyfte. Ett Eric-konsortium måste omfatta minst en EU-medlemsstat och två andra länder som antingen är EU-medlemsländer eller EU-anslutna länder. Även andra länder kan ansluta sig till Eric-konsortiet.

Eric-konsortium med säte i Sverige

Ett Eric-konsortium som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen (2 kap. 1 § BFL). Det gäller även om Eric-konsortiet bedriver en stor del av sin verksamhet utomlands. Det finns inga begränsningar i bokföringsskyldigheten för Eric-konsortier, utan bokföringslagens bestämmelser gäller fullt ut.

Eric-konsortium utan säte i Sverige

Ett Eric-konsortium som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver näringsverksamhet i här kan anses ha en filial i Sverige. Bokföringsskyldigheten bedöms då enligt lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Avsluta den löpande bokföringen

Ett Eric-konsortium ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen genom att upprätta en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 3b BFL). När ett Eric-konsortium upprättar sin årsredovisning ska bestämmelserna i årsredovisningslagen följas (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL). Om Eric-konsortiet är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL, ska årsredovisningen offentliggöras genom att den skickas in till Bolagsverket inom 6 månader från räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL). Eric-konsortiet ska skicka in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret. Andra Eric-konsortier offentliggör sin årsredovisning genom att hålla handlingarna tillgängliga för alla som är intresserade, senast från 6 månader efter räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2] [3]
  • Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. [1]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2] [3] [4]