OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här finns definitioner av vissa begrepp i inkomstslaget tjänst.

Pension

Med pension menas enligt 10 kap. 5 § IL ersättningar som betalas ut

 • som allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken
 • som ålderspension, invaliditetspension och efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG,
 • på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom en försäkring
 • på grund av en pensionsförsäkring eller återköp av en sådan försäkring
 • till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket IL.

Ersättningar från pensionssparkonto

Med pension menas också ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto

 • till pensionsspararen
 • till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande
 • till den som fått rätten till pension genom bodelning
 • till en make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats
 • vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § ÄktB.

Som pension räknas även äldre motsvarigheter

Det som gäller för bidrag, ersättningar, inkomster, tillägg, räntor, avgifter och utgifter enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om dess motsvarigheter enligt den lagstiftning som fanns före den 1 januari 2011.

Periodiskt understöd

Som periodiskt understöd behandlas varje utbetalning eller förmån från så kallade familjestiftelser.

En familjestiftelse är en stiftelse där det framgår av stadgarna att stiftelsens inkomster för all framtid eller under en viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer (10 kap. 6 § IL).

Utbetalningar eller förmåner från familjestiftelser behandlas som periodiska understöd även om de inte betalas ut periodiskt. Detta innebär att även engångsbidrag från familjestiftelser betraktas som periodiska understöd.

Även utbetalningar från utländska motsvarigheter, s.k. truster, omfattas av bestämmelsen, se Handledning för beskattning av inkomst 2014, avsnitt 48.4.3.

Försäkring tecknad i samband med tjänst

En sjuk- eller olycksfallsförsäkring anses ha tecknats i samband med tjänst om arbetsgivaren ska betala premierna för försäkringen och anmälan görs till försäkringsbolaget om att försäkringen tecknats i samband med tjänst (10 kap. 7 § IL). Arbetsgivaren ska betala hela premieavgiften för att villkoren ska vara uppfyllda.

Anmälan bör framgå av t.ex. försäkringsavtalet.

I ett mål hade en arbetsgivare tecknat en kollektiv försäkring för sina anställda. HFD ansåg trots detta att försäkringen inte tagits i samband med tjänst eftersom arbetsgivaren inte hade lämnat någon sådan anmälan till försäkringsbolaget (RÅ 1982 Aa 136).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1982 Aa 136 [1]

EU-författningar

 • EUROPAPARLAMENTETS BESLUT av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga [1]

Lagar & Förordningar

 • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

 • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1) [1]