OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2016.

Omprövning av beslut kan komma i fråga dels genom bestämmelserna i FL, dels genom bestämmelserna i FTL. Regler om ”vanlig” omprövning, omprövning genom eftertaxering och omprövning på grund av överklagande finns i FTL.

Omprövning enligt FL

De grundläggande förvaltningsrättsliga reglerna om omprövning av beslut finns i förvaltningslagen. De gäller även för fastighetstaxeringsbeslut.

Rättelse

Ett fastighetstaxeringsbeslut kan bli felaktigt av olika orsaker. Om beslutet innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseenden får myndigheten som meddelat beslutet rätta felaktigheten (26 § FL).

Omprövning

Om ett beslut har blivit uppenbart oriktigt på grund av det har framkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning så ska myndigheten ändra beslutet (27 § FL). Läs mer om omprövning.

Omprövning enligt FTL

Skatteverket kan ompröva beslut om fastighetstaxering. Det ska ske när fastighetsägaren begär det eller om det finns skäl till det (20 kap. 7 § första stycket FTL). Det innebär att såväl fastighetsägaren som Skatteverket kan initiera omprövning. Man kan uppfatta termen ”omprövning” som att det alltid ska vara en prövning av ett tidigare beslut. Så är det inte alltid. Taxering får ske genom omprövning om Skatteverket inte har fattat ett grundläggande beslut (20 kap. 7 § andra stycket FTL). Att fatta ett omprövningsbeslut som är ett ”första” beslut om fastighetstaxering aktualiseras endast om tiden gått ut för att fatta ett grundläggande beslut.

Rätt att begära omprövning: allmän eller förenklad fastighetstaxering

Den som vid ingången av taxeringsåret är ägare till fastigheten har rätt att begära omprövning av eller överklaga ett beslut om allmän eller förenklad fastighetstaxering. Det gäller också den som blivit ägare till fastigheten före 1 januari det femte året efter taxeringsåret. Även en arrendator har rätt att begära omprövning av eller överklaga ett beslut om allmän eller förenklad fastighetstaxering om han eller hon enligt avtal som är ingånget efter år 1928 ska ansvara för skatt eller fastighetsavgift för fastigheten (24 kap. 1 § första stycket FTL).

En ny ägare har rätt att begära omprövning av eller överklaga ett beslut endast när ärendet avser den senaste allmänna eller förenklade fastighetstaxeringen eller ny taxering avseende taxeringsenheten(24 kap. 1 § andra stycket FTL).

Rätt att begära omprövning: särskild fastighetstaxering

Fastighetsägaren har rätt att begära omprövning av eller överklaga ett beslut om särskild fastighetstaxering. Den rätten har också den som har blivit ägare till fastigheten senast 1 januari det taxeringsår då allmän eller förenklad fastighetstaxering sker nästa gång. En arrendator har också rätt att begära omprövning av eller överklaga ett beslut om särskild fastighetstaxering (32 kap. 1 § FTL).

Förslag till fastighetstaxering

Någon omprövning av förslag till fastighetstaxering ska inte ske. Om fastighetsägaren begär omprövning ska Skatteverket meddela honom eller henne att det är endast beslut som kan omprövas. Skatteverket ska informera fastighetsägaren att när man fattar beslut kommer verket att beakta de synpunkter som kommit in. Vidare bör Skatteverket informera fastighetsägaren att han eller hon kan ta tillbaka sin begäran om omprövning. Om så sker ska verket fatta ett avskrivningsbeslut. Återkallar inte fastighetsägaren sin begäran om omprövning ska Skatteverket fatta ett avvisningsbeslut.

Hinder för omprövning

Fastighetsägaren måste ha rättslig handlingsförmåga för att få en begäran om omprövning prövad. Det innebär att han eller hon har rätten att själv eller genom ombud agera i ett ärende hos Skatteverket. Bestämmelser om detta finns inte i FTL. Man kan jämföra med reglerna om civilrättslig handlingsförmåga. De reglerna finns bland annat i föräldrabalken och i associationsrättsliga författningar.

Saknar man rättslig handlingsförmåga måste någon företräda honom eller henne. Bestämmelser om legala ställföreträdare finns finns bland annat i fråga om den som är omyndig på grund av låg ålder eller annan grund, dödsbon och andra juridiska personer. En viss vägledning finns att hämta om vem som ska fullgöra uppgiftskyldighet i vissa fall (18 kap. 2 § FTL).

Skatteverket har enligt FTL:s bestämmelser såväl befogenhet som skyldighet att ompröva sina beslut (20 Kap. 7 § FTL). Bestämmelsen om res judicata begränsar däremot verkets rättigheter och skyldigheter att ompröva sina beslut. Har en förvaltningsdomstol avgjort en fråga får Skatteverket inte ompröva den frågan (20 kap. 8 § FTL).

Om någon har överklagat ett beslut och det har överlämnats till domstolen kan Skatteverket inte ompröva samma fråga. Man betecknar denna situation som litis pendens.

Undantag

Har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort en fråga och ett tidigare beslut som har vunnit laga kraft avviker från det avgörandet kan Skatteverket ompröva beslutet (20 kap. 11 § FTL).

Omprövning på fastighetsägarens initiativ

En fastighetsägare som vill begära omprövning av Skatteverkets beslut ska göra det skriftligt. Begäran om omprövning ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast 31 december femte året efter taxeringsåret (20 kap. 9 § första stycket FTL). Om fastighetsägaren gör sannolikt att han eller hon inte har fått kännedom om ett beslut som är till nackdel inom två månader före utgången av femte året efter taxeringsåret kan han eller hon begära omprövning efter utgången av taxeringsåret. En begäran om omprövning ska då ha kommit in till Skatteverket inom två månader efter det att han eller hon faktiskt har fått kännedom om beslutet (20 kap. 9 § andra stycket FTL). Om fastighetsägaren har begärt omprövning i rätt tid men skrivelsen har lämnats in till en allmän förvaltningsdomstol, d.v.s. till fel myndighet, så ska Skatteverket ändå pröva ärendet. Domstolen ska sända skrivelsen med begäran om omprövning till verket. Samtidigt ska domstolen lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom till domstolen (20 kap. 9 § tredje stycket FTL).

Omprövning på Skatteverkets initiativ

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut om fastighetstaxering får verket meddela ett omprövningsbeslut som är till fördel för fastighetsägaren senast den 31 december det femte året efter taxeringsåret (20 kap. 12 § första stycket FTL).

Skatteverket får meddela ett omprövningsbeslut till fördel efter utgången av det femte året eftertaxeringsåret om beslutet är en följd av verkets beslut om fastighetstaxering eller allmän förvaltningsdomstols beslut i ett mål om fastighetstaxering avseende ett annat taxeringsår eller en annan taxeringsenhet (20 kap. 12 § andra stycket FTL).

Senast den 31 december året efter taxeringsåret får Skatteverket meddela ett omprövningsbeslut till nackdel för fastighetsägaren. Ett undantag från detta är vid eftertaxering (20 kap. 13 § första stycket FTL).

Om fastighetsägaren inte har lämnat en deklaration i rätt tid får verket meddela ett omprövningsbeslut inom ett år från det att deklarationen kom in. Det gäller bara senast till den 31 december femte året efter taxeringsåret (20 kap. 13 § andra stycket FTL).

Skatteverket får avstå från att på eget initiativ ompröva ett beslut om det avser mindre belopp (20 kap 7 § tredje stycket FTL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar