OBS: Detta är utgåva 2015.4. Visa senaste utgåvan.

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är under vissa förutsättningar skattefria.

Skattefria gåvor till anställda

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är under vissa förutsättningar skattefria (11 kap. 14 § IL).

Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Julgåva

En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En julgåva anses vara av mindre värde om värdet inte är över 450 kr inklusive mervärdesskatt. Om värdet är över 450 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in (SKV A 2014:33).

Jubileumsgåva

Sedvanlig jubileumsgåva till en anställd är skattefri. Med jubileumsgåva avses gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum etc. En jubileumsgåva är skattefri om värdet av gåvan inte överstiger 1 350 kr inklusive mervärdesskatt (SKV A 2014:33).

Minnesgåva

En minnesgåva till en varaktigt anställd är en gåva som lämnas vid en särskild högtidsdag (t.ex. den anställdes 50-årsdag), efter längre tids anställning (20 år, 25 år eller mer) eller vid anställningens upphörande. En minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans värde inte överstiger 15 000 kr inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Hela gåvan blir beskattad om värdet överstiger 15 000 kr inklusive mervärdesskatt. Som varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda som varit anställda minst sex år (SKV A 2014:33).

Kravet på varaktig anställning bör ses från den anställdes perspektiv. Även om det skett en omstrukturering, t.ex. en fusion, som lett till att företaget bytt identitet, innebär detta inte att den anställde bytt arbetsgivare.

Vid bedömningen av varaktigt anställda räknas staten som en arbetsgivare. Det saknar därför betydelse för skattefriheten om den anställde bytt arbete inom staten under de senaste sex åren.

Vid bedömningen av gåvans värde bör man inte ta hänsyn till om den är försedd med inskription eller inte (prop. 1987/88:52 s. 51).

Skattefriheten gäller alla gåvoslag utom pengar

Skattefriheten gäller alla slag av gåvor med undantag för pengar (11 kap. 14 § andra stycket IL). Skatteverket anser att aktier, resor, restaurangbesök m.m., samt även vin eller sprit kan godtas.

Ett bidrag till en semesterresa kan betraktas som en skattefri gåva om arbetsgivaren betalar direkt till resebyrån eller till den som tillhandahåller biljetterna (SkU 1987/88:8 s. 40). Skatteverket anser att detta även gäller gåva i form av presentkort som berättigar till olika varor, om presentkortet inte kan bytas mot pengar.

Penninggåvor är skattepliktiga

Enligt praxis är penninggåvor från en arbetsgivare till en anställd skattepliktiga när gåvan beror på anställningsförhållandet (RÅ 1980 ref. 61, RÅ 1983 ref. 73).

Som pengar anses betalningsmedel såsom check, postväxel och sådana presentkort som kan bytas mot pengar.

Gåvor till ideella organisationer

Om arbetsgivaren på begäran av en anställd betalar ett bidrag till exempelvis en ideell förening blir den anställde beskattad. Den anställde anses i det fallet ha disponerat över det ekonomiska bidraget i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL. Arbetsgivaren kan däremot för egen del bestämma att i stället för julgåvor till de anställda skänka ett bidrag till en ideell organisation utan att det uppkommer någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte avdrag för gåvorna.

Det finns däremot en möjlighet att få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer som godkänts som gåvomottagare. Detta gäller även om gåvan lämnas av en arbetsgivare för anställds räkning och denne beskattas för gåvan (67 kap. 20-26 §§ IL). För mer information, se broschyren Skattereduktion för gåva.

Kan en gratifikation vara en skattefri gåva?

En gratifikation kan allmänt sett vara likställd med gåva. Om en gratifikation däremot har betalats ut av en arbetsgivare till en anställd, får den anses ha givits på grund av anställningsförhållandet. Om den inte kan anses som julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva, ska den beskattas som lön. Det saknar alltså betydelse hur ersättningen betecknas. Skattskyldigheten gäller då oavsett om gratifikationen har betalts ut i kontanter eller i annan form.

Om gåvan har sin grund i annat än anställningen

I vissa fall har emellertid gåvor från arbetsgivare annan grund än anställningsförhållandet. I sådana fall ska inkomstbeskattning inte ske. Det gäller såväl gåvor i pengar, aktier som något annat. Det visar flera avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden. Läs mer om skattefria arv och gåvor.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2015 [1] [2] [3]

Domar & beslut

  • RÅ 1980 ref. 61 [1]
  • RÅ 1983 ref. 73 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Minnesgåva i form av vin eller sprit [1] [2]
  • Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare [1]
  • Presentkort i gåva till anställda [1] [2]

Övrigt

  • Skattereduktion för gåva [1]