OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Information om att ett företag kan ha rätt till återbetalning vid omsättningar av investeringsguld.

Handel med investeringsguld

Normalt är handel med investeringsguld undantaget från skatteplikt. Under vissa förutsättningar kan dock säljaren bli frivilligt skattskyldig för sin omsättning. En sådan frivillig skattskyldighet är alltid kombinerad med en omvänd skattskyldighet för köparen.

När säljaren inte är frivilligt skattskyldig

Om en säljare inte är skattskyldig för en omsättning av investeringsguld kommer denne inte att ha någon avdragsrätt för ingående skatt enligt 8 kap. ML på inköp eller import som avser omsättningen. Särskilda bestämmelser om återbetalningsrätt i dessa fall har därför införts i 10 kap. ML.

Rätten till återbetalning av ingående skatt avser

  1. inköp av investeringsguld, d.v.s. i de fall guldet köpts av någon som är frivilligt skattskyldig (10 kap. 11 c § 1 ML)
  2. inköp och import av annat guld än investeringsguld som krävts för framställningen (10 kap. 11 c § 2 ML)
  3. inköp av bearbetningstjänster som innebär en förändring av form, vikt eller finhalt av guld, d.v.s. arbete på guld som ska förvandlas till investeringsguld eller arbete på investeringsguld (10 kap. 11 c § 3 ML).

Återbetalningsrätten enligt punkt 3 omfattar även ingående skatt som avser stämpling (prop. 1998/99:69 s. 37).

Rätten till återbetalning är i dessa fall inte så omfattande som den återbetalningsrätt som föreligger för den som är frivilligt skattskyldig (se nedan). Återbetalningsrätten omfattar exempelvis inte kringkostnader.

Inte heller banker eller finansinstitut har rätt till återbetalning för ingående skatt som avser kringkostnader. Det innebär att bankerna inte har återbetalningsrätt för s.k. overheadkostnader i form av exempelvis kostnader för marknadsföring eller administration vid omsättning av investeringsguld till investerare (prop. 1998/99:69 s. 38).

Framställning eller omvandling

Vid försäljningar till bl.a. privatpersoner finns ingen möjlighet att utnyttja rätten till frivillig skattskyldighet. För att inte alltför mycket missgynna producenter och förädlare som har skattefria omsättningar av investeringsguld, har det införts en något vidare återbetalningsrätt. Rätten till återbetalning av ingående skatt avser inköp eller import av varor eller tjänster som är knutna till framställning eller omvandling av investeringsguld (10 kap. 11 d § ML).

Med varor knutna till framställningen avses även fastigheter. I övrigt ska denna återbetalningsrätt tillämpas restriktivt och inte omfatta s.k. overheadkostnader i form av exempelvis kostnader för marknadsföring eller administration.

När säljaren är frivilligt skattskyldig

Under vissa förutsättningar kan en säljare bli frivilligt skattskyldig för sin omsättning av investeringsguld. En sådan frivillig skatt-skyldighet är alltid kombinerad med en omvänd skattskyldighet för köparen. Syftet med den frivilliga skattskyldigheten för handel med investeringsguld är att undvika s.k. kumulativa effekter. Säljaren har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser omsättning av skattepliktigt guld, om köparen genom omvänd skattskyldighet är skattskyldig för omsättningen (10 kap. 11 e § ML).

Export

En exportomsättning av investeringsguld medför alltid rätt till återbetalning (10 kap. 12 § ML).

Ansökan och begränsningar

En ansökan om återbetalning vid omsättning av investeringsguld ska göras i samma form som när det gäller avdrag för ingående skatt i en verksamhet som medför skattskyldighet, dvs. i en mervärdesskattedeklaration (19 kap. 34 och 35 §§ ML).

Rätten till återbetalning i dessa fall omfattar endast sådan skatt som skulle ha varit avdragsgill om verksamheten medfört skattskyldighet (10 kap. 13 § ML). Det innebär att avdragsförbuden i 8 kap måste beaktas. Detsamma gäller reglerna om blandad verksamhet i 8 kap. 13 § ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1] [2]