OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Ett företag har möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler i bokföringslagen hos Skatteverket.

Skatteverkets beslut om dispens från vissa av bokföringslagens regler får överklagas hos förvaltningsrätten (9 kap. 1 § BFL). Förvaltningsrättens beslut får överklagas hos kammarrätten. Det krävs dock prövningstillstånd hos kammarrätten. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL). Överklagandet ska ställas till förvaltningsdomstolen, men ges in till Skatteverket. Utöver denna reglering gäller reglerna i förvaltningslagen när Skatteverket handlägger dessa ärenden (3 § FL). Se sidan Hur beslut överklagas.

Det är västra regionen inom Skatteverket som handlägger dispenser enligt bokföringslagen. Läs om hur ett ärende handläggs.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2]