OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av LAS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LAS överklagas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LAS (34 och 34 a §§ LAS). Skatteverkets övriga beslut enligt LAS omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 35 § LAS.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 35 § LAS?

De beslut som kan överklagas med stöd av 35 § LAS är följande.

Vem får överklaga?

Beslut enligt LAS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och sökanden (35 § LAS).

Tiden för överklagande är tre veckor

För beslut som överklagas med stöd av 35 § LAS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LAS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (35 § LAS).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar