OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Bokföringslagen ger företagen möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler hos Skatteverket (läs mer om hur beslutet om dispens fattas).

Skatteverkets beslut om dispens från vissa av bokföringslagens regler får överklagas hos förvaltningsrätten (9 kap. 1 § BFL). Förvaltningsrättens beslut får överklagas hos kammarrätten. Det krävs dock prövningstillstånd hos kammarrätten. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL). Överklagandet ska ställas till förvaltningsdomstolen, men ges in till Skatteverket. Utöver denna reglering gäller reglerna i förvaltningslagen när Skatteverket handlägger dessa ärenden (3 § FL). Läs mer om hur beslut överklagas.

Det är västra regionen inom Skatteverket som handlägger dispenser enligt bokföringslagen. Läs mer om hur ett ärende handläggs.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2]