OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket har i uppdrag att tillhandahålla tjänsten Mina meddelanden. Det innebär dels att Skatteverket för ett förmedlingsregister över de som har anslutit sig till tjänsten, dels att Skatteverket förvaltar statens digitala brevlåda Min myndighetspost.

Vad är Mina meddelanden och Min myndighetspost?

Skatteverket har ansvar för att tillhandahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda (5 § första stycket förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte). Tjänsten heter Mina meddelanden.

Mina meddelanden

Läs mer om vad Mina meddelanden är och om uppgifter i förmedlingsadressregistret.

Min myndighetspost

Min myndighetspost är statens digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden. Brevlådan förvaltas av Skatteverket.

Läs mer om Min myndighetspost.

Behandla uppgifter i förmedlingsadressregistret

Skatteverket får behandla personuppgifterna i förmedlingsadressregistret för två ändamål (5 § fjärde stycket förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte):

  • att föra en aktuell förteckning över de personer som har anslutit sig till tjänsten
  • att expediera elektronisk post från myndigheter.

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för personuppgifterna i förmedlingsadressregistret.

Personuppgifterna i registret behandlas i enlighet med PuL.

Behandla uppgifter i Min myndighetspost

Skatteverket behandlar personuppgifter i samband med att Min myndighetspost administreras.

Personuppgifter om brevlådeinnehavaren

Skatteverket registrerar och lagrar personuppgifter om de personer som har skapat brevlådan Min myndighetspost. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för dessa uppgifter.

Skatteverket är också personuppgiftsansvarigt för de behandlingar som sker i samband med att ett elektroniskt meddelande tas emot och tillgängliggörs i en enskilds brevlåda.

Skatteverket är vidare personuppgiftsansvarigt för de behandlingar av personuppgifter som utförs i samband med behörighetskontroller och inloggning till en brevlåda.

Skatteverket behandlar personuppgifterna i enlighet med PuL.

Personuppgifter i elektroniska meddelanden

Om det förekommer personuppgifter i ett elektroniskt meddelande som skickas från en myndighet till en enskilds brevlåda, så är den avsändande myndigheten personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Skatteverket har ingen insyn i de enskildas brevlådor och kan inte ta del av de meddelanden som skickas dit.

Personuppgifter som behandlas av brevlådeinnehavaren

Om brevlådsinnehavaren behandlar personuppgifter i brevlådan, t.ex. kontaktuppgifter, gäller olika regler beroende på om brevlådeinnehavaren är en fysisk eller juridisk person.

Fysiska personer

De personuppgifter som en fysisk person behandlar i brevlådan för privat bruk omfattas inte av PuL (6 § PuL).

Juridiska personer

De personuppgifter som en juridisk person behandlar i brevlådan omfattas av PuL. Den juridiska personen är då personuppgiftsansvarig för en sådan behandling och Skatteverket är personuppgiftsbiträde. Det innebär bland annat att Skatteverket endast får behandla personuppgifterna i brevlådan i enlighet med brevlådeinnehavarens instruktioner. I dessa fall utgör användarvillkoren för Min myndighetspost personuppgiftsbiträdesavtal. Villkoren finns publicerade på webbplatsen för Min myndighetspost.

Kompletterande information

  • Mina meddelanden har en egen webbplats med mer information om hur man ansluter sig till tjänsten, vilka myndigheter som har anslutit sig och vilka typer av meddelanden som de olika myndigheterna skickar via Mina meddelanden.
  • Min myndighetspost har också en egen webbplats med information om statens digitala brevlåda.
  • Läs mer om 2 kap. 10 § TF och ”eget utrymme” i E-delegationens vägledning ”Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen”.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte [1] [2]
  • Personuppgiftslag (1998:204) [1]

Övrigt

  • Juridisk vägledning för verksamhetsutveckning inom e-förvaltningen [1]
  • minameddelanden.se [1]
  • minmyndighetspost.se [1] [2]