OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2020.

Reglerna om beskattning vid kvalificerad fission är uppbyggda på samma sätt som bestämmelserna om beskattning vid kvalificerad fusion. Vid en fission gäller dock särskilda regler för periodiseringsfonder, ersättningsfonder samt rätten till avdrag för underskott och kvarstående kapitalförlust.

Ingen beskattning av det överlåtande företaget

Reglerna om beskattning vid kvalificerad fission är uppbyggda på samma sätt som bestämmelserna om beskattning vid kvalificerad fusion (37 kap. 16–29 §§ IL). Inkomstbeskattningen vid en kvalificerad fission följer därför principerna för beskattning vid kvalificerad fusion.

Det innebär att någon beskattning inte ska ske av det överlåtande företaget. Vart och ett av de övertagande företagen träder in i det överlåtande företagets skattemässiga situation, vad gäller de tillgångar och förpliktelser som företagen tagit över.

Periodiseringsfonder, ersättningsfonder, rätt till avdrag för underskott och kvarstående kapitalförlust

Vid en fission ska periodiseringsfonder, ersättningsfonder, rätt till avdrag för underskott enligt 40 kap. och rätt till avdrag för kvarstående kapitalförlust enligt 48 kap. 26 § fördelas på de övertagande företagen i förhållande till det nettovärde som förs över till varje företag (38 kap. 28 § första stycket IL).

Med nettovärde avses här skillnaden mellan de skattemässiga värdena på tillgångarna och de värden på skulder och andra förpliktelser som gäller vid beskattningen (37 kap. 28 § andra stycket IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar