OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2020.

Fission enligt aktiebolagslagen

Regler om fissioner finns i 24 kap. ABL och benämns i ABL som delning av ett aktiebolag.

Delning (fission) innebär enligt 24 kap. 1 § ABL att ett aktiebolag delas genom att bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det överlåtande företaget.

I ABL finns två olika slag av delning (24 kap. 1 § andra stycket 1 och 2 ABL). Det första slaget av delning (punkt 1 i lagrummet) innebär att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag och det överlåtande företaget upplöses. Denna delning motsvarar vad som skatterättsligt i 37 kap. 5 § IL benämns fission. Det andra slaget av delning i ABL innebär att endast en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, utan att det överlåtande bolaget upplöses (24 kap. 1 § punkt 2 ABL) . Denna form av delning kan skatterättsligt utgöra en partiell fission.

Fissionsplan, registrering och upplösning

Vid en fission ska en gemensam fissionsplan (delningsplan) upprättas av styrelserna för det överlåtande och det eller de övertagande bolagen (24 kap. 7 § ABL). Det överlåtande bolaget är upplöst när en anmälan om delning har registrerats hos Bolagsverket (24 kap. 28 § ABL).

Den skatterättsliga definitionen av fission

Med fission avses att ett företags samtliga tillgångar samt skulder och andra förpliktelser tas över av två eller flera andra företag och att det överlåtande företaget upplöses utan likvidation (37 kap. 5 § IL).

Företagsformer som kan vara part i en skatterättslig fission

Vilka företagsformer som kan vara part i en kvalificerad fission regleras i 37 kap. 9 § IL. De företagsformer som omfattas är

  • svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker och svenska ömsesidiga försäkringsföretag
  • utländska bolag (2 kap. 5 a § IL)
  • andra utländska företag som är utländska juridiska personer (6 kap. 8 § IL) som hör hemma i en stat som är medlem i EU och som bedrivs i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 till IL och som är skyldiga att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 till IL, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Ett företag anses höra hemma i en viss stat om företaget enligt lagstiftningen i den staten hör hemma där i skattehänseende. Om företaget genom ett skatteavtal anses ha sin hemvist i någon annan stat ska företaget anses höra hemma i den staten (37 kap. 10 § IL). Bestämmelsen har ändrats fr.o.m. den 1 januari 2016. Ändringen innebär att bestämmelsen har blivit neutral i förhållande till om staten är medlem i EU eller inte, se prop. 2014/15:129 s. 14 och 18. Den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015, SFS 2015:617.

Exempel: var har ett företag sin hemvist?

Ett aktiebolag som är registrerat i Sverige anses höra hemma här enligt 6 kap. 3 § IL. Om företagets verkliga ledning skulle vara i en annan medlemsstat som Sverige har slutit skatteavtal med, motsvarande OECD:s modellavtal, kommer företaget att anses ha sin hemvist i den andra staten, enligt skatteavtalet.

Vad är en gränsöverskridande fission?

Med gränsöverskridande fission avses en fission mellan ett svenskt aktiebolag och en motsvarande juridisk person med hemvist i en annan stat inom EES.

ABL innehåller inte några bestämmelser om gränsöverskridande fissioner (delningar). ABL reglerar endast överföring av tillgångar och skulder i samband med en delning som sker till svenska bolag. Det innebär inte att gränsöverskridande fissioner inte går att genomföra. Oklarhet råder över förutsättningarna för att genomföra en sådan fission.

Skatterättsligt kan gränsöverskridande fissioner inom EU i vissa fall genomföras utan att några omedelbara beskattningskonsekvenser uppkommer. Möjligheten till detta har införts i svensk lagstiftning, som en följd av de skyldigheter Sverige har enligt EU:s s.k. fusionsdirektiv (2009/133/EG).

Fusionsdirektivet

Fusionsdirektivet ålägger medlemsstaterna att införa skattregler som bl.a. underlättar gränsöverskridande fissioner av företag inom EU. Det ska vara möjligt att genomföra en ändring av en företagsstruktur som är betingad av organisatoriska skäl utan att detta medför en omedelbar beskattning. Avsikten är inte att åstadkomma en definitiv skattelättnad, utan det är fråga om ett uppskov med skatten. Det övertagande företaget ska inträda i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Beskattning av eventuella övervärden som rör överförda kapitaltillgångar sker när dessa tillgångar säljs av det övertagande företaget. Fusionsdirektivet reglerar beskattningen i det överlåtande företagets hemviststat. Direktivet saknar regler om beskattningskonsekvenser i det övertagande företagets hemvisstat

Direktivet omfattar inte bara fissioner, utan även fusioner, partiella fissioner, andelsbyten och verksamhetsöverlåtelser. I inkomstskattelagen har det utifrån direktivet införts generella regler för respektive företeelse som omfattar både svenska och internationella omstruktureringar.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av företag [1]