OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2020.

Reglerna om beskattning vid kvalificerad fission är uppbyggda på samma sätt som bestämmelserna om beskattning vid kvalificerad fusion. Vid en fission gäller dock särskilda regler för periodiseringsfonder, ersättningsfonder samt rätten till avdrag för underskott och kvarstående kapitalförlust.

Ingen beskattning av det överlåtande företaget

Reglerna om beskattning vid kvalificerad fission är uppbyggda på samma sätt som bestämmelserna om beskattning vid kvalificerad fusion (37 kap. 16–29 §§ IL). Inkomstbeskattningen vid en kvalificerad fission följer därför principerna för beskattning vid kvalificerad fusion.

Det innebär bl.a. att någon beskattning inte ska ske av det överlåtande företaget. Vart och ett av de övertagande företagen träder in i det överlåtande företagets skattemässiga situation, vad gäller de tillgångar och förpliktelser som företagen tagit över.

Vad gäller övertagande av underskott vid fission finns regler om beloppsspärr och fissionsspärr, 37 kap. 21 – 26 §§ IL. Dessa spärrar är uppbyggda på samma sätt som vid fusion, se Beskattning vid kvalificerad fusion.

Skatteverket anser att underskott som är tillfälligt spärrade enligt 37 kap. 24 – 25 §§ IL ska beräknas och fastställas vid den årliga beskattningen. Frågan om spärren utgör hinder mot att utnyttja underskottet ska prövas påföljande beskattningsår, se Skatteverkets ställningstagande Beräkning och fastställelse av underskott i näringsverksamhet eller ägarförändring m.m.

Periodiseringsfonder, ersättningsfonder, rätt till avdrag för underskott och kvarstående kapitalförlust

Vid en fission ska periodiseringsfonder, ersättningsfonder, rätt till avdrag för underskott enligt 40 kap. och rätt till avdrag för kvarstående kapitalförlust enligt 48 kap. 26 § fördelas på de övertagande företagen i förhållande till det nettovärde som förs över till varje företag (37 kap. 28 § första stycket IL).

Med nettovärde avses här skillnaden mellan de skattemässiga värdena på tillgångarna och de värden på skulder och andra förpliktelser som gäller vid beskattningen (37 kap. 28 § andra stycket IL).

Avdrag och fiktiv avräkning vid fission

Avdrag och fiktiv avräkning vid fission inom EES sker på samma sätt som vid fusion. Läs mer om detta i avsnittet Avdrag och fiktiv avräkning vid fusion och fission.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beräkning och fastställelse av underskott i närings­verksamhet efter ägarförändring m.m. [1]