OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För en innehavare av en utländsk kapitalförsäkring beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL).

Beskattningsår är alltid kalenderår

För en innehavare av en utländsk kapitalförsäkring är beskattningsåret för avkastningsskatt alltid kalenderår, oavsett om innehavaren är en juridisk person eller en näringsidkare med ett brutet räkenskapsår (12 § andra stycket AvPL).

Kapitalunderlag

Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång ökat med årets premiebetalningar (3 a § sjätte stycket och 3 b § första stycket AvPL).

Vad som avses med försäkringens värde är beroende av om kapitalförsäkringen är en traditionell försäkring, en fondförsäkring eller en depåförsäkring.

Premiebetalningar till kapitalförsäkringar ska öka kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget ska ökas med de premier som betalats till den utländska kapitalförsäkringen under beskattningsåret. Med en premiebetalning avses alla överföringar från försäkringstagaren till försäkringen oavsett om det är en inbetalning av kontanter eller genom att tillgångar som till exempel aktier tillförs försäkringen (prop. 2011/12:1 s. 367).

Premier som betalas under januari t.o.m. juni räknas med i sin helhet. Premier som betalas under juli t.o.m. december räknas bara med till hälften (3 b § första stycket AvPL).

Skatteverket anser att en premiebetalning har skett exempelvis när

 • ett utländskt försäkringsbolag på uppdrag av en försäkringstagare tar upp ett lån och för över medel till en försäkring som meddelats av försäkringsbolaget
 • blankade aktier förs över till försäkringen.

Den skuld som samtidigt antecknas i försäkringsdepån ska inte minska premieinbetalningen och därmed inte heller påverka kapitalunderlaget (Skatteverkets ställningstagande Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring).

Exempel: beräkna kapitalunderlaget (1)

Bo har tecknat en utländsk kapitalförsäkring (fondförsäkring). Marknadsvärdet på fondandelarna är 400 000 kr den 1 januari 2016. Bo betalar varje månad 1 000 kr i premier till försäkringsföretaget som fördelar inbetalningen på de fondandelar som Bo bestämt.

Kapitalunderlaget beräknas så här:

Värdet 2016-01-01

400 000

Premier januari-juni

6 000

Premier juli-december (50 % av premien)

+ 3 000

Kapitalunderlaget

409 000

Exempel: beräkna kapitalunderlaget (2)

AB X har lämnat en pensionsutfästelse om en direktpension till företagets ägare. Företaget har säkerställt direktpensionen genom att köpa en utländsk kapitalförsäkring som pantsatts till ägaren. AB X är försäkringstagare (innehavare) och är skattskyldig till avkastningsskatt för försäkringen. Vid årets ingång är försäkringens värde 1 000 000 kr. I december gör företaget en premiebetalning med 200 000 kr.

Kapitalunderlaget beräknas så här:

Värdet 2016-01-01

1 000 000

Premier juli-december (50 % av premien)

+ 100 000

Kapitalunderlaget

1 100 000

Tänk på att kapitalunderlaget alltid beräknas per kalenderår, oavsett vilket räkenskapsår som AB X har, eftersom beskattningsåret för utländska kapitalförsäkringar alltid är kalenderår. Det innebär att alla premiebetalningar under kalenderåret ska räknas med även om försäkringsinnehavarens räkenskapsår har gått ut under kalenderåret.

Vid en överlåtelse kan både överlåtaren och förvärvaren behöva beräkna ett kapitalunderlag

Vid en överlåtelse under beskattningsåret av en utländsk kapitalförsäkring kan både överlåtaren och förvärvaren behöva beräkna ett kapitalunderlag för försäkringen.

En överlåtare som var innehavare av försäkringen vid beskattningsårets ingång, ska beräkna kapitalunderlaget som summan av

 • kapitalunderlaget för försäkringen vid beskattningsårets ingång
 • de premiebetalningar som gjorts under beskattningsåret före överlåtelsen (3 c § AvPL).

Förvärvaren ska beräkna kapitalunderlaget som summan av

Exempel: överlåtelse under beskattningsåret

Charlie har tecknat en utländsk kapitalförsäkring. Den 1 januari 2015 har försäkringen ett värde på 300 000 kr.

Den 1 april 2016 säljer Charlie försäkringen till Ilon för 270 000 kr. I juni samma år betalar Ilon en premie med 10 000 kr.

I december 2016 säljer Ilon försäkringen till Robin för 300 000 kr. Direkt efter köpet betalar Robin en premie med 50 000 kr.

Eftersom kapitalunderlaget ska beräknas både för den som innehaft en utländsk kapitalförsäkring vid beskattningsårets ingång och för den som gjort premiebetalningar efter ett köp, måste alla tre beräkna ett kapitalunderlag för försäkringen.

Kapitalunderlagen beräknas så här:

Innehavare

Kapitalunderlag

Charlie

(värdet vid kalenderårets ingång)

300 000 kr

Ilon

(premiebetalningen i juni)

10 000 kr

Robin

(50 % av premiebetalningen i december)

25 000 kr

Särskilda regler för försäkringsavtal som tecknats före den 1 januari 1997

För ett utländskt försäkringsavtal som är tecknat före den 1 januari 1997 gäller särskilda regler.

Något underlag för avkastningsskatt ska inte beräknas för försäkringen om följande kriterier är uppfyllda:

 • försäkringsavtalet har tecknats före den 1 januari 1997
 • inga premiebetalningar har gjorts till försäkringen under 1997 eller senare (SFS 1996:1236 övergångsbestämmelserna).

Om det har betalats premier till försäkringen under 1997 eller senare ska kapitalunderlaget beräknas till det värde som överstiger det sammanlagda värdet av

 • försäkringens värde vid ingången av 1997
 • den årliga beräknade avkastningen som är hänförlig till värdet vid ingången av 1997 (3 a § åttonde stycket AvPL).

Den årliga avkastningen beräknas schablonmässigt genom att multiplicera värdet vid ingången av 1997 med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret, avrundat nedåt till ett helt hundratal kronor.

Om det helt saknas uppgifter om vilket värde den utländska försäkringen hade vid ingången av 1997 får man i stället beräkna ett skäligt belopp med utgångspunkt från de faktiskt betalda premierna under 1997 eller senare med en årlig uppräkning för avkastningen. Avkastningen kan antas motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år (prop. 1995/96:231 s. 44).

Undantag: begagnade försäkringar

De särskilda beräkningsreglerna för dessa äldre försäkringar gäller inte för en s.k. begagnad försäkring, d.v.s. en försäkring som har överlåtits till en ny ägare genom köp, byte eller liknande fång efter ingången av 1997.

En äldre försäkring omfattas dock av de särskilda beräkningsreglerna även om den överlåtits, om överlåtelsen skett genom

 • arv eller testamente
 • gåva
 • bodelning.

En äldre försäkring anses inte heller som begagnad om den har samband med tjänst och har överlåts mellan två arbetsgivare på grund av att en anställd byter tjänst (3 a § åttonde stycket tredje meningen AvPL).

Exempel: beräkna kapitalunderlaget för försäkringsavtal som tecknats före den 1 januari 1997

Kim har tecknat en utländsk kapitalförsäkring 1995 och äger den fortfarande. Under innehavstiden har Kim varje år betalat premier. Försäkringens värde den 1 januari 1997 var 100 000 kr. Den 1 januari 2016 är värdet på försäkringen 1 000 000 kr. Kim betalar försäkringspremier med 10 000 kr den 15 januari 2016 och med 8 000 kr den 15 augusti 2016.

Värdet som ska undantas från avkastningsskatt är dels försäkringens värde vid ingången av 1997, dels den årliga schablonmässigt beräknade avkastningen.

Den schablonmässiga avkastningen beräknas genom att använda den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåren 1996–2015 och avrunda nedåt till närmaste hundratal kronor. Avkastningen beräknas därför till 113 100 kr (=100 000 kr x 1,079 x 1,0647 x 1,0498 x 1,0488 x 1,0535 x 1,0497 x 1,0515 x 1,0439 x 1,0431 x 1,0324 x 1,0361 x 1,0413 x 1,0388 x 1,031 x 1,0276 x 1,0257 x 1,0152 x 1,0201 x 1,0162 x 1,0058 – 100 000 kr).

Kapitalunderlaget beräknas så här:

Värdet 2016-01-01

1 000 000

Försäkringens värde 1/1 1997

-100 000

Schablonmässig avkastning

-113 100

Premier januari-juni

+ 10 000

Premier juli-december (50 % av premien)

+ 4 000

Kapitalunderlag

800 900

Skatteunderlag

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s 162). Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret ökad med 0,75 procentenheter. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget (3 d § andra stycket AvPL). Nytt fr.o.m. 2016 är att statslåneräntan ska ökas med 0,75 procentenheter och att skatteunderlaget ska beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Det innebär att om statslåneräntan vid utgången av november är lägre än 0,5 procent ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 procent.

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Exempel: beräkna skatteunderlaget vid brutet räkenskapsår

AB X har räkenskapsår 1 september 2015–31 augusti 2016. AB X har säkerställt en utfäst direktpension till en anställd genom att köpa och pantsätta en utländsk kapitalförsäkring. AB X är innehavare av försäkringen. Försäkringens kapitalunderlag för beskattningsåret 2016 är beräknat till 3 150 000 kr.

Skatteunderlaget beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Eftersom beskattningsåret för utländska kapitalförsäkringar alltid är kalenderår, ska statslåneräntan vid utgången av november 2015, d.v.s. 0,65 procent, användas vid beräkningen. Nytt fr.o.m. 2016 är att statslåneräntan ska ökas med 0,75 procentenheter.

Skatteunderlaget beräknas till 44 100 kr (3 150 000 kr x 0,014 ). Skatteunderlag att deklarera blir 44 100 kr.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
 • Lag (1996:1236) om ändring av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]

Propositioner

 • Proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [1]
 • Proposition 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar [1]
 • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1]

Ställningstaganden

 • Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring [1]