OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på Skatteverkets beslut om skatt på alkohol och de flesta beslut om återbetalning av skatt. För de övriga besluten enligt lagen om alkoholskatt (LAS) och beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP), som får överklagas, gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande i FL.

Beslut om skatt enligt LAS överklagas enligt SFL

Det är SFL:s bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om alkoholskatt, LAS (34 och 34 a §§ LAS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 28, 29 eller 30 § LAS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Nytt: 2022-09-05

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar (34 a § tredje stycket LAS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Detta innebär att föreläggande och beslut om revision inte får överklagas (67 kap. 5 § SFL).

Skatteverkets övriga beslut enligt LAS kan överklagas med stöd av 35 § LAS. Vid överklagande av Skatteverkets beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) gäller förvaltningslagen (17 § FIOSP).

Vilka beslut får överklagas enligt 35 § LAS och 17 § FIOSP?

De beslut som kan överklagas enligt 35 § LAS eller 17 § FIOSP är följande.

Vem får överklaga?

Beslut enligt LAS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldiga och sökanden (35 § första stycket LAS).

Nytt: 2022-09-05

Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar för skatt vid oegentligheter enligt 34 a § tredje stycket LAS och de tillämpliga bestämmelserna i 59 kap. SFL, får företrädaren överklaga beslut som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt som gäller för den juridiska personen (67 kap. 4 § SFL).

Beslut enligt FIOSP får överklagas av den som beslutet angår om det har gått hen emot (42 § FL).

Tiden för överklagande m.m.

För de flesta beslut som överklagas med stöd av 35 § LAS och för beslut som överklagas enligt 17 § FIOSP gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Särskilt om beslut om återbetalning av skatt till diplomater m.fl.

Från och med den 1 januari 2022 ska ett överklagande av ett beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige enligt 31 d § LAS komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 67 kap. SFL vid överklagande av ett sådant beslut (35 § tredje stycket LAS). Det betyder bl.a. att Skatteverket snarast ska ompröva det överklagade beslutet om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns något hinder mot omprövning (67 kap. 20 § SFL). De nya reglerna tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter den 1 januari 2022.

Behörig domstol

Beslut enligt LAS och FIOSP får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (35 § LAS respektive 17 § FIOSP och 40 § första stycket FL).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut enligt FIOSP (17 § FIOSP och 40 § andra stycket FL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar