OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

En frivilligt skattskyldig är någon som fått ett godkännande av Skatteverket att köpa el utan energiskatt och själv redovisa energiskatten.

Allmänt om frivilligt skattskyldig

Den 1 januari 2017 ersätts bestämmelserna om lägre skattesats för vissa ändamål med bestämmelser om avdrag och återbetalning. För att kunna göra avdrag i deklarationen måste elförbrukaren vara skattskyldig. En ny kategori skattskyldig införs därför i form av frivilligt skattskyldig.

Den som beräknas förbruka el i mycket stor omfattning får under vissa förutsättningar godkännas som frivilligt skattskyldig om den övervägande delen av förbrukningen sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall.

Bestämmelsen om godkännande som frivilligt skattskyldig träder i kraft den 15 december 2016. Skatteverket kan alltså från och med det datumet pröva och godkänna frivilligt skattskyldiga inför den 1 januari 2017.

Den som har godkänts som frivilligt skattskyldig ska registreras enligt 7 kap. 1 § SFL och redovisa skatt i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder enligt 26 kap. 6 § SFL.

Förutsättningar för godkännande som frivilligt skattskyldig

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig får enligt 11 kap. 6 § LSE lämnas under följande förutsättningar:

 • Den sökande beräknas förbruka el i mycket stor omfattning.
 • Den övervägande delen av förbrukningen sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall.
 • Den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Förbrukning i mycket stor omfattning

Vid prövning av en ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 6 § LSE ska kravet på förbrukning i mycket stor omfattning anses uppfyllt om den sökande beräknas förbruka minst 20 gigawattimmar el per kalenderår (13 a § FSE).

Övervägande del av förbrukningen

Med ”övervägande del” avses mer än hälften (jfr prop. 2016/17:1 s. 451).

Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Skattebefrielse för el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet ges till och med 2016 i form av en lägre skattesats. Från och med 2017 kommer sådan skattebefrielse i stället att ges som avdrag eller återbetalning.

Datorhall

Med datorhall avses enligt 1 kap. 14 § LSE en anläggning

 1. där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster, utövar sådan verksamhet, och
 2. vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,5 megawatt.

Effekten för kyl- och fläktanläggningar får inte räknas med i den installerade effekten.

Huvudsaklig verksamhet

Informationstjänster, m.m. ska vara näringsidkarens huvudsakliga verksamhet och denne ska utöva sådan verksamhet i datacentret. Den kvantifierande bestämningen ”huvudsakligen” bör tolkas på motsvarande sätt som i annan skattelagstiftning, d.v.s. minst 75 procent. Det bör ställas i relation till omsättningen i näringsidkarens näringsverksamhet i Sverige (jfr prop. 2016/17:1 s. 449).

Beräkning av sammanlagd installerad effekt

I ett datacenter består utrustningen som sådan i allt väsentligt av IT-utrustning och reserv- och skyddssystem för denna utrustning. IT-utrustningen består av servrar, lagringssystem och utrustning för datakommunikation (jfr prop. 2016/27:1 s. 448).

Utrustningen kan ägas av den som driver datorhallen eller av dennes kunder. Det sistnämnda är vanligt i fråga om s.k. colocationföretag, där företagen i fråga alltså hyr ut serverutrymme och därtill hörande tjänster till olika externa kunder (jfr prop. 2016/27:1 s. 448).

Definitionen av datorhall förutsätter att det är fråga om ett datacenter där den sammanlagda installerade effekten för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar uppgår till minst 0,5 megawatt. Med detta avses den samlade effekten av all den elektriska utrustning som finns i datacentret, utom kyl- och fläktanläggningar. Det är alltså inte bara fråga om själva datorerna, utan även belysning o.s.v. Däremot ingår inte kyl- och fläktanläggningar, d.v.s. anordningar som syftar till att reglera och hålla temperatur och klimatförhållanden i datacentret på en för utrustningen och verksamheten ändamålsenlig nivå. De små fläktar som sitter på själva IT-utrustningen är följaktligen inte kyl- och fläktanläggningar, utan ska ingå i den sammanlagda effekten (jfr prop. 2016/27:1 s. 449).

Beräkningen av den installerade effekten bör i första hand kunna göras utifrån utrustningens märkeffekter. Det är den effekt som utrustningen har märkts upp med av tillverkaren. Om märkeffekt saknas eller om den avviker uppenbart från vad som är korrekt måste den som vill komma i fråga för den lägre skatten på egen hand mäta effekten och dokumentera hur beräkningen har gjorts (jfr prop. 2016/27:1 s. 448).

I ett datacenter samlas utrustningen för verksamheten på en och samma geografiska plats och inhyses i en och samma eller angränsande byggnader (anläggningen). Beräkningen ska göras för en sådan anläggning. Flera mindre datacenters effekt får inte läggas ihop för att dessa på så sätt ska omfattas av definitionen (jfr prop. 2016/27:1 s. 448).

Lämplighet

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig förutsätter att den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (11 kap. 6 § LSE).

Bestämmelsen har utformats med förebild i 4 kap. 3 § LSE om godkännande av upplagshavare (jfr prop. 2016/17:1 s. 450). För att godkännas som frivilligt skattskyldig ställs alltså motsvarande krav på lämplighet som för att godkännas som upplagshavare.

Ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig

Ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FSE). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Frivilligt skattskyldig, Skatt på energi - el” (SKV 5367).

I en ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig ska sökanden ange vilket eller vilka förbrukningsändamål som sökanden avser att godkännandet ska grundas på (7 d § första stycket FSE).

Beslut om godkännande som frivilligt skattskyldig

Skatteverket prövar frågor om godkännande som frivilligt skattskyldig (5 § FSE). Om Skatteverket finner att förutsättningar för godkännande som frivilligt skattskyldig finns (se ovan) meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som frivilligt skattskyldig. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Av beslutet ska det framgå vilket eller vilka förbrukningsändamål som godkännandet grundas på (7 d § andra stycket FSE).

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som frivilligt skattskyldig ska enligt 8 § FSE anmäla till Skatteverket om:

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännande

Godkännande som frivilligt skattskyldig ska återkallas av Skatteverket om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns, eller
 • den frivilligt skattskyldige begär det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (11 kap. 6 § LSE).

Bestämmelsen har utformats med förebild i 4 kap. 5 och 15 §§ LSE om möjligheten att återkalla ett godkännande som upplagshavare och lagerhållare (jfr prop. 2016/17:1 s. 450). Bedömningen av om ett godkännande ska återkallas ska alltså göras på motsvarande sätt som för upplagshavare och lagerhållare.

Nytt: 2016-12-15

Sidan har tillkommit med anledning av en lagändring som träder ikraft den 15 december 2016.

Referenser på sidan

Propositioner

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt