OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

En frivilligt skattskyldig är någon som fått ett godkännande av Skatteverket att köpa el utan energiskatt och själv redovisa energiskatten.

Förutsättningar för godkännande som frivilligt skattskyldig

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig får lämnas om den sökande beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar el per kalenderår för vissa ändamål och den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (11 kap. 6 § LSE).

Bedömningen av om sökanden beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar per kalenderår ska göras utifrån den sammanlagda årliga elförbrukningen för de aktuella ändamålen (jfr prop. 2017/18:1 s. 467 och 622).

Nytt: 2020-12-03

Förbrukare vid spårbunden trafik från den 1 januari 2021

Om den aktör som utpekas som förbrukare av el vid spårbunden trafik enligt 11 kap. 18 § första stycket LSE inte är skattskyldig, innebär bestämmelsen i tredje stycket att den faktiska förbrukaren fortsatt anses vara förbrukare.

Vid prövningen av ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig enligt 6 § första stycket 1, där prövningen sker utifrån beräknad förbrukning, bör ändå utgångspunkten vara att tillämpa bestämmelsen som om sökanden var skattskyldig (jfr prop. 2020/21:1 s. 426). Detta innebär att en tjänsteleverantör, infrastrukturförvaltare eller spårinnehavare kan tillgodoräkna sig den förbrukning för vilken denna skulle anses vara förbrukare enligt 18 § första stycket vid ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig. Detta trots att aktören ännu inte är skattskyldig.

Sökanden ska förbruka el för vissa ändamål

Elen ska förbrukas för följande ändamål (11 kap. 6 § första stycket LSE)

Sökanden ska vara lämplig

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig förutsätter att den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (11 kap. 6 § andra stycket LSE).

Bestämmelsen har utformats med förebild i 4 kap. 3 § LSE om godkännande av upplagshavare (jfr prop. 2016/17:1 s. 450). För att godkännas som frivilligt skattskyldig ställs alltså motsvarande krav på lämplighet som för att godkännas som upplagshavare.

Ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig

Ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FSE). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Frivilligt skattskyldig, Skatt på energi - el” (SKV 5367).

I en ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig ska sökanden ange vilket eller vilka förbrukningsändamål som sökanden avser att godkännandet ska grundas på (7 d § första stycket FSE).

Beslut om godkännande som frivilligt skattskyldig

Skatteverket prövar frågor om godkännande som frivilligt skattskyldig (5 § FSE). Om Skatteverket finner att förutsättningar för godkännande som frivilligt skattskyldig finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som frivilligt skattskyldig. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Av beslutet ska det framgå vilket eller vilka förbrukningsändamål som godkännandet grundas på (7 d § andra stycket FSE).

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som frivilligt skattskyldig ska enligt 8 § FSE anmäla till Skatteverket om:

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännande som frivilligt skattskyldig

Godkännande som frivilligt skattskyldig ska återkallas av Skatteverket om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns, eller
 • den frivilligt skattskyldige begär det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (11 kap. 6 § tredje stycket LSE).

Bestämmelsen har utformats med förebild i 4 kap. 5 och 15 §§ LSE om möjligheten att återkalla ett godkännande som upplagshavare och lagerhållare (jfr prop. 2016/17:1 s. 450). Bedömningen av om ett godkännande ska återkallas ska alltså göras på motsvarande sätt som för upplagshavare och lagerhållare.

Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande som frivilligt skattskyldig inte övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion. Godkännandet upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

Vid en fusion måste det övertagande aktiebolaget därför ansöka om ett nytt godkännande som frivilligt skattskyldig om bolaget avser att driva verksamhet vidare som frivilligt skattskyldig. Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

Kompletterande information:

Beslut om godkännande som frivilligt skattskyldig omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 12 kap. 1 § LSE. Läs mer om överklagandebestämmelserna under Förvaltningsrätt & förfarande.

Ett beslut om godkännande som frivilligt skattskyldig är sekretessbelagt.

Beslut om återkallelse av godkännande som frivilligt skattskyldig omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 12 kap. 1 § LSE. Läs mer om överklagandebestämmelserna under Förvaltningsrätt & förfarande.

Ett beslut om återkallelse av godkännande som frivilligt skattskyldig är sekretessbelagt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1]
 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]
 • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1]

Ställningstaganden

 • Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt