OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En frivilligt skattskyldig är någon som fått ett godkännande av Skatteverket att köpa el utan energiskatt och själv redovisa energiskatten.

Allmänt om frivilligt skattskyldig

Den 1 januari 2017 ersattes bestämmelserna om lägre skattesats för vissa ändamål med bestämmelser om avdrag och återbetalning. För att kunna göra avdrag i deklarationen måste elförbrukaren vara skattskyldig. En ny kategori skattskyldig införs därför i form av frivilligt skattskyldig.

Nytt: 2017-12-12

Den 15 december 2017 utvidgas möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el till att omfatta ytterligare förbrukningsändamål och kravet på elförbrukning ändras till 10 gigawattimmar el per kalenderår. Dessa godkännanden gäller tidigast från den 1 januari 2018. Skatteverket kan alltså från och med den 15 december 2017 pröva och godkänna ansökningar inför den 1 januari 2018.

Tidigare:

Den som beräknas förbruka el i mycket stor omfattning får under vissa förutsättningar godkännas som frivilligt skattskyldig om den övervägande delen av förbrukningen sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall

.

Den som har godkänts som frivilligt skattskyldig ska registreras enligt 7 kap. 1 § SFL och redovisar skatt i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder enligt 26 kap. 6 § SFL.

Förutsättningar för godkännande som frivilligt skattskyldig

Lagändring: Den som beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar el per kalenderår får under vissa förutsättningar godkännas som frivilligt skattskyldig.

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig får från och med den 15 december 2017 lämnas om den sökande beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar el per kalenderår för vissa ändamål och den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (11 kap. 6 § LSE).

Elen ska förbrukas för följande ändamål:

 • i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning
 • i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer
 • vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE
 • i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter
 • i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter
 • i en datorhall.

Tidigare:

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig får enligt 11 kap. 6 § LSE lämnas under följande förutsättningar:

 • Den sökande beräknas förbruka el i mycket stor omfattning.
 • Den övervägande delen av förbrukningen sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall.
 • Den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Förbrukning i mycket stor omfattning

Vid prövning av en ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 6 § LSE ska kravet på förbrukning i mycket stor omfattning anses uppfyllt om den sökande beräknas förbruka minst 20 gigawattimmar el per kalenderår (13 a § FSE).

Övervägande del av förbrukningen

Med ”övervägande del” avses mer än hälften (jfr prop. 2016/17:1 s. 451).

Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Vad som omfattas av tillverkningsprocessen i industriell verksamhet beskrivs i samband med vilka användningsändamål som skattebefrias.

Datorhall

Med datorhall avses enligt 1 kap. 14 § LSE en anläggning

 1. där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster, utövar sådan verksamhet, och
 2. vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,5 megawatt.

Effekten för kyl- och fläktanläggningar får inte räknas med i den installerade effekten.

Lämplighet

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig förutsätter att den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (11 kap. 6 § LSE).

Bestämmelsen har utformats med förebild i 4 kap. 3 § LSE om godkännande av upplagshavare (jfr prop. 2016/17:1 s. 450). För att godkännas som frivilligt skattskyldig ställs alltså motsvarande krav på lämplighet som för att godkännas som upplagshavare.

Ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig

Ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FSE). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Frivilligt skattskyldig, Skatt på energi - el” (SKV 5367).

I en ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig ska sökanden ange vilket eller vilka förbrukningsändamål som sökanden avser att godkännandet ska grundas på (7 d § första stycket FSE).

Beslut om godkännande som frivilligt skattskyldig

Skatteverket prövar frågor om godkännande som frivilligt skattskyldig (5 § FSE). Om Skatteverket finner att förutsättningar för godkännande som frivilligt skattskyldig finns (se ovan) meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som frivilligt skattskyldig. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Av beslutet ska det framgå vilket eller vilka förbrukningsändamål som godkännandet grundas på (7 d § andra stycket FSE).

Beslut om godkännande som frivilligt skattskyldig omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 12 kap. 1 § LSE. Läs mer om överklagandebestämmelserna under Förvaltningsrätt & förfarande.

Ett beslut om godkännande som frivilligt skattskyldig är sekretessbelagt.

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som frivilligt skattskyldig ska enligt 8 § FSE anmäla till Skatteverket om:

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännande som frivilligt skattskyldig

Godkännande som frivilligt skattskyldig ska återkallas av Skatteverket om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns, eller
 • den frivilligt skattskyldige begär det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (11 kap. 6 § LSE).

Bestämmelsen har utformats med förebild i 4 kap. 5 och 15 §§ LSE om möjligheten att återkalla ett godkännande som upplagshavare och lagerhållare (jfr prop. 2016/17:1 s. 450). Bedömningen av om ett godkännande ska återkallas ska alltså göras på motsvarande sätt som för upplagshavare och lagerhållare.

Beslut om återkallelse av godkännande som frivilligt skattskyldig omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 12 kap. 1 § LSE. Läs mer om överklagandebestämmelserna under Förvaltningsrätt & förfarande.

Ett beslut om återkallelse av godkännande som frivilligt skattskyldig är sekretessbelagt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2] [3]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt