OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

När köparen är ett företag inom EES

Om tillgångar samt skulder och förpliktelser genom en partiell fission förs över från ett företag som hör hemma i Sverige till ett eller flera företag som hör hemma i en annan stat inom EES, och där mottagaren inte är skattskyldig i Sverige för sådan verksamhet som det överlåtande företaget beskattades för i Sverige, uppfylls inte villkoret om skattskyldighet för mottagaren (38 a kap. 8 § IL). Detta innebär att ombildningen inte är undantagen från omedelbar beskattning.

Överlåtande företag har i sådana fall, om ombildningen utgör en partiell fission enligt 38 a kap. 2 § IL, rätt till fiktiv avräkning och avdrag för beräknad utländsk skatt (38 a kap. 21 § och 37 kap. 30 § IL). Detta gäller till den del tillgångarna samt skulderna och förpliktelserna är knutna till en sådan plats som enligt ett skatteavtal med Sverige utgör ett fast driftställe i en stat inom EES.

Om inget skatteavtal finns tillämpas ändå reglerna om fiktiv avräkning eller fiktivt avdrag på tillgångar och skulder, under förutsättning att dessa är knuta till vad som skulle ha varit ett fast driftställe i EES om 2 kap. 29 § IL hade tillämpats i den andra staten. Bakgrunden till bestämmelserna om fiktiv avräkning kommenteras under Avdrag och fiktiv avräkning vid fusion inom EES.

För att anpassa de svenska reglerna till EES avtalet har 38 a kap. 21 § IL ändratsså att bestämmelsen nu även omfattar de situationer där köpande förertag hör hemma i en stat inom EES och där överförda tillgångar och skulder knyts till ett fast driftställe i en sådan stat. Tidigare kunde fiktiv avräkning endast medges när överlåtelse skedde till ett företag som hörde hemma i en stat inom EU. Den nya lydelsen gäller fr.o.m. 1 januari 2016 och ska enligt övergångsbestämmelserna tillämpas på räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2015, SFS 2015:617, prop. 2014/15:129 s. 15 ff.

När säljaren inte är en utländsk juridisk person enligt inkomstskattelagen

En delägare i en utländsk association som beskattas på grund av en ombildning som hade varit en partiell fission om överlåtaren hade varit en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL, kan medges avdrag och fiktiv avräkning för sådan skatt som associationen hade betalat i den stat där associationen hör hemma om inte denna stat tillämpat regler om uppskjuten beskattning enligt fusionsdirektivet (38 a kap. 22 § IL). Detta gäller under förutsättning att överlåtaren är en association som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i EU. Överlåtaren ska även bedriva verksamhet i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 till IL, samt vara skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 till IL utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av företag [1]