OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

När köparen är ett företag inom EU

Om tillgångar samt skulder och förpliktelser genom en partiell fission förs över från ett företag som hör hemma i Sverige till ett eller flera företag som hör hemma i en annan EU-stat, och där mottagaren inte är skattskyldig i Sverige, uppfylls inte villkoret om skattskyldighet för mottagaren (38 a kap. 8 § IL). Detta innebär att överlåtande och övertagande företag kommer att beskattas för överlåtelsen enligt allmänna regler.

Säljande företag har i sådana fall, om ombildningen utgör en partiell fission enligt 38 a kap. 2 § IL, rätt till fiktiv avräkning och avdrag för beräknad utländsk skatt (38 a kap. 21 § och 37 kap. 30 § IL). Detta gäller till den del tillgångarna samt skulderna och förpliktelserna är knutna till en sådan plats som enligt ett skatteavtal med Sverige utgör ett fast driftställe.

Om inget skatteavtal finns tillämpas ändå reglerna om fiktiv avräkning eller fiktivt avdrag på tillgångar och skulder, under förutsättning att dessa är knuta till vad som skulle ha varit ett fast driftställe om 2 kap. 29 § IL hade tillämpats i den andra staten. Bakgrunden till bestämmelserna om fiktiv avräkning kommenteras under Avdrag och fiktiv avräkning vid fusion inom EG.

När köparen finns i en stat som inte är medlem i EU men medlem i EES

Om tillgångarna och skulderna är knutna till ett fast driftställe i en stat som omfattas av EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men som inte är medlem i EU, gäller inte reglerna om fiktiv avräkning och fiktivt avdrag. Om uttagsbeskattning skulle ske i ett sådant fall skulle det kunna anses strida mot etableringsfriheten i EES-avtalet och därmed mot fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) (jfr RÅ 2010 ref. 92, RÅ 2008 ref. 30 samt Avdrag och fiktiv avräkning vid fusion inom EU.

När säljaren inte är en utländsk juridisk person enligt inkomstskattelagen

En delägare i en utländsk association som beskattas på grund av en ombildning som hade varit en partiell fission om överlåtaren hade varit en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL, kan medges avdrag och fiktiv avräkning för sådan skatt som associationen hade betalat i den stat där associationen hör hemma om inte denna stat tillämpat regler om uppskjuten beskattning enligt fusionsdirektivet (38 a kap. 22 § IL). Detta gäller under förutsättning att överlåtaren är en association som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i EU. Överlåtaren ska även bedriva verksamhet i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 till IL, samt vara skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 till IL utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 ref. 30 [1]
  • RÅ 2010 ref. 92 [1]

Lagar & förordningar