OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Enligt praxis är förmån av utbildning under pågående anställning skattefri. Men det finns situationer när en anställd ska förmånsbeskattas.

Förmån av utbildning som betingas av verksamheten är skattefri

Det saknas lagregler när det gäller utbildning under pågående anställning. Enligt stadgad praxis blir det aldrig aktuellt med beskattning i de fall utbildning under pågående anställning betingas av arbetsgivarens verksamhet. Utbildningen jämställs i sådana fall med att deltagaren utför sitt arbete i anställningen. När utbildningen rör arbetsgivarens verksamhetsområde och också betalas av arbetsgivaren är presumtionen för detta mycket stark. I och med att den anställde anses utföra sitt arbete innebär utbildningen ingen förmån. Detta gäller även om utbildningen medför högre kompetens. Förutom utbildning som rör den anställdes verksamhetsområde i anställningen kan det också gälla utbildning i att använda olika hjälpmedel som behövs för arbetet, t.ex. utbildning i programvara som används i arbetet eller språkundervisning som är nödvändig. Det avgörande för skattefriheten är nyttan av utbildningen i företaget och inte kostnadens storlek eller var utbildningen genomförs. Skatteverket anser att enbart den omständigheten att utbildningen sker utomlands medför inte att det blir fråga om en skattepliktig förmån. Den omständigheten kan däremot motivera Skatteverket att göra en noggrannare kontroll av utbildningen .

Utbildning kan vara skattefri som förmån av begränsat värde

När sambandet mellan utbildningen och anställningen inte är lika självklar, kan en av arbetsgivaren bekostad utbildning ändå under vissa förutsättningar vara skattefri för den anställde. Så är fallet om utbildningen är av väsentlig betydelse för den anställdes arbetsuppgifter. En utbildning som arbetsgivaren bekostar kan visserligen ha positiv betydelse för den anställde själv, vara till nytta för honom privat när han söker ett nytt arbete och på så sätt innebära en inbesparing av levnadskostnaderna för honom. Det kan dock vara svårt att särskilja den förmånen från nyttan av utbildningen i anställningen. Många utbildningar kan därför vara skattefria enligt bestämmelsen om förmån av begränsat värde i 11 kap. 8 § IL (prop. 1995/96:152). Det bör betonas att ett eventuellt bruttolöneavdrag som villkor för att få utbildningen är en omständighet som kan tala emot att utbildningen anses nödvändig av hans arbetsgivare.

Utbildning som skattepliktig förmån

Det finns situationer då den anställde ska förmånsbeskattas för en av arbetsgivaren bekostad utbildning. Förmånsbeskattning ska ske om utbildningen inte har något samband med verksamheten, och inte kan anses vara till nytta för företaget utan sker på den anställdes initiativ eller i hans intresse, jfr RÅ 1983 1:78 I och II.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1983 1:78 I och II [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning [1]