Skatteverket upprättar ett skattekonto för varje skattskyldig person (både fysiska och juridiska personer).

Huvudprinciperna för ett skattekonto

De skatter och avgifter som omfattas av skattekontosystemet och som ska betalas, registreras (debiteras) på skattekontot på skattens eller avgiftens förfallodag (61 kap. 2 § SFL).

Betalningar som görs till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar tillgodoförs (krediteras) löpande på det skattekonto som inbetalaren angett.

Beslut om sänkt skatt, avgift, moms eller punktskatt att återfå och andra belopp som ska tillgodoföras (krediteras) ett skattekonto registreras också löpande på skattekontot (61 kap. 2 § SFL).

Varje månad görs en avstämning av skattekontot om det förekommit någon händelse på kontot utöver registrering av ränta. Vid avstämning av kontot läggs räntan till saldot på kontot och på det saldo som uppkommit vid avstämningen beräknas ränta. Detta innebär att ränta räknas på räntan.

Överskott återbetalas i vissa fall eller ligger kvar på skattekontot för att räknas av mot kommande debiteringar (64 kap. 2 och 4 § SFL).

Obetalda belopp som bildar underskott på skattekontot överlämnas, efter betalningsuppmaning (benämns betalningskrav), fortlöpande till Kronofogden för indrivning s.k. restföring (70 kap. 1 § SFL). Efter restföring finns obetalda skatte- och avgiftsfodringar registrerade hos Kronofogden och det restförda beloppet syns på skattekontot i Kronofogdens kolumn (prop. 2010/11:165 s. 1013)

För varje händelse, debitering eller kreditering, som registreras på skattekontot anges en transaktionsdag. Transaktionsdag motsvarar den dag då händelsen registreras på kontot. Dessutom anges för varje händelse en ränteberäkningsdag som anger den första dag som händelsen kan medföra att ränteberäkning sker på kontot.

Vem får ett skattekonto?

Skatteverket upprättar ett skattekonto för varje skattskyldig person, både fysiska och juridiska personer som ska betala skatt eller avgift som omfattas av skattekontosystemet enligt 61 kap. SFL. Skatteverket får besluta om att upprätta flera skattekonton för en skattskyldig. Detta görs t.ex. om en skattskyldig förutom att ansvara för sin egen skatteredovisning och skatteinbetalning även ansvarar för någon eller flera andra personers skatteredovisning och skatteinbetalning.

Skatteverket upprättar flera skattekonton för en person i följande fall:

  • Om Skatteverket beslutar att någon som representant för ett enkelt bolag eller partrederi tills vidare ska svara för redovisning och betalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som gäller bolagets eller partrederiets verksamhet. Representanten får ett särskilt skattekonto för denna redovisning och betalning.
  • Om personen är grupphuvudman för en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 4 kap. 7 § ML. Hen får ett särskilt skattekonto för mervärdesskattegruppens redovisning och betalning av mervärdesskatt. För denna redovisning tilldelas huvudmannen ett särskilt redovisningsnummer.
  • Om Skatteverket har beslutat att en koncernenhet i en koncern ska vara ansvarig för kompletterande tilläggsskatt enligt 6 kap. 15 § TSL (5 kap. 6 § SFL). Den ansvariga koncernenheten får då ett särskilt skattekonto för redovisning och betalning av koncernens kompletterande tilläggsskatt.
  • Om personen är ett ombud för en generalrepresentation för ett utländskt skadeförsäkringsföretag eller en skatterepresentant för utländsk försäkringsgivare som ska svara för betalningen av skatter och avgifter. Om personen är en koncernenhet som ska betala nationell tilläggsskatt ska det upprättas ett särskilt skattekonto för betalning av den nationella tilläggsskatten samt tillhörande ränta (61 kap. 1a § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2023:875) om tilläggsskatt [1]
  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]