OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Tidsfristen i artikel 28 punkt 1 för att framställa en invändning mot beskattningen i en avtasslutande stat är fem år (i OECD:s modellavtal tre år). Begreppet ”behörig myndighet” definieras i artikel 3 punkt 1 j).

Andra meningen i punkt 2 om överlämnande av ärende till behörig myndighet i annan avtalsslutande stat saknar motsvarighet i modellavtalet.

Enligt andra meningen i punkt 3 kan de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse lösa även sådana frågor som inte är reglerade i avtalet men som av andra skäl kan uppkomma i fråga om de skatter som omfattas av avtalet. Detta bemyndigande är mer omfattande än modellavtalets motsvarighet.

I övrigt överensstämmer punkterna 1–3 i sak med motsvarande punkter i modellavtalets artikel 25.

Punkt 4 om kommunikation och gemensamma överläggningar mellan samtliga avtalsslutande stater är en följd av att avtalet är bilateralt och saknar motsvarighet i modellavtalet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2]