Artikeln motsvarar artikel 25 i OECD:s modellavtal men avviker från denna på några punkter.

Tidsfristen för att göra en framställning till behörig myndighet enligt punkt 1 är fem år (enligt modellavtalet tre år).

Vad som avses med behörig myndighet definieras i artikel 3 punkt 1 j.

Enligt andra meningen i punkt 3 kan de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse lösa frågor som inte är reglerade i avtalet och som på grund av olikheter i staternas principer för skattens beräkning eller av andra skäl kan uppkomma i fråga om de skatter som omfattas av avtalet. Detta bemyndigande är mer omfattande än motsvarande mening i modellavtalet som endast nämner undanröjande av dubbelbeskattning.

Andra meningen i punkt 2 om överlämnande av ärende till behörig myndighet i annan avtalsslutande stat är en följd av att avtalet är multilateralt och saknar motsvarighet i modellavtalet. Detsamma gäller punkt 4 om kommunikation och gemensamma överläggningar mellan samtliga avtalsslutande stater.

Artikel 28 innehåller inte några bestämmelser om skiljeförfarande i de fall de behöriga myndigheterna inte når en överenskommelse (jämför modellavtalets artikel 25 punkt 5).