OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2023.

Förutsättningarna för när omvänd skattskyldighet ska tillämpas

Omvänd skattskyldighet vid handel med guld ska tillämpas vid omsättning inom landet mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här om det som säljs är (1 kap. 2 § första stycket 4 a ML):

  • guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar
  • investeringsguld när säljaren är frivilligt skattskyldig för omsättningen.

Reglerna baseras på artiklarna 198.1–198.3 i mervärdesskattedirektivet.

Syftet med omvänd skattskyldighet vid handel med guld är att förhindra mervärdesskattebedrägerier.

Beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt

Både säljare och köpare ska vara beskattningsbara personer för att det ska bli fråga om omvänd skattskyldighet. Dessutom måste båda vara registrerade till mervärdesskatt eller vara registreringsskyldiga här som en konsekvens av transaktionen (prop. 1998/99:69 s. 30).

Exempel: Skattskyldighet på grund av transaktionen

En tandläkare som inte är registrerad till mervärdesskatt (bedriver endast undantagen tandvård) ska börja köpa dentalguld från sina patienter. Dentalguld som har använts men inte längre går att användas för sitt ändamål och som patienten säljer bedöms falla in under definitionen för guldmaterial. Tandläkaren ska sälja dentalguldet vidare till en annan beskattningsbar person som är registrerad för mervärdesskatt. Tandläkarens försäljning av dentalguldet är skattepliktigt till mervärdesskatt och tandläkaren ska registrera sig. Förutsättningarna för omvänd skattskyldighet blir därmed uppfyllda varför köparen blir skattskyldig för transaktionen.

Omvänd skattskyldighet vid handel med guldmaterial och halvfärdiga produkter

Normalt är handel med guld skattepliktigt för mervärdesskatt och redovisningen görs av säljaren. När försäljning sker till en beskattningsbar person gäller omvänd skattskyldighet om försäljningen avser guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar. Bestämmelsen motsvarar artikel 198.2 i mervärdesskattedirektivet som anger guld i råvaruform eller i form av halvfärdiga produkter med en renhet av minst 325 tusendelar.

Med guldmaterial med en finhalt av minst 325 tusendelar avses allt guld som motsvarar detta kriterium oavsett om guldet har formen av guldtackor, guldmynt eller någon annan form såsom granulat eller demolerat guld (prop. 1998/99:69 s. 30).

De guldtackor och guldmynt som uppfyller kriterierna för investeringsguld inryms i reglerna för investeringsguld, se nedan.

Med halvfärdiga produkter avses t.ex. stång, tråd och plåt.

Omvänd skattskyldighet vid handel med investeringsguld

Handel med investeringsguld är undantaget från mervärdesskatt. Under vissa förutsättningar kan säljaren bli frivilligt skattskyldig för sin omsättning av investeringsguld. En sådan frivillig skattskyldighet är alltid kombinerad med en omvänd skattskyldighet för köparen om denne och säljaren antingen är registrerade till mervärdesskatt i Sverige eller ska vara registrerade som en konsekvens av transaktionen.

Krav på vad fakturan ska innehålla för uppgifter

I de fall omvänd skattskyldighet gäller ska på fakturan anges uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” (11 kap. 8 § 13 ML). Skatteverket anser att uppgiften ”omvänd skattskyldighet” också är godtagbar.

Säljarens återbetalningsrätt

Säljaren har återbetalningsrätt för ingående skatt när köparen blir skattskyldig för mervärdesskatten på förvärvet enligt ovan, se sidan Vid omsättning av investeringsguld.

Köparens avdragsrätt

Om köparen har förvärvat investeringsguldet, guldmaterialet eller de halvfärdiga produkterna för en verksamhet som medför skattskyldighet får han eller hon samtidigt rätt att göra avdrag för förvärvsskatten som ingående skatt i enlighet med allmänna bestämmelser, se sidan Avdrag för ingående skatt.

Köparen har återbetalningsrätt om han eller hon t.ex. omsätter investeringsguld vidare utan att vara frivilligt skattskyldig för försäljningen (10 kap. 11 c § 1 ML) eller omvandlar guldet till investeringsguld och omsätter detta utan att vara frivilligt skattskyldig för försäljningen (10 kap. 11 c § 2 ML). Läs mer på sidan Vid omsättning av investeringsguld.

Registrering och deklaration

Vid omvänd skattskyldighet ska både säljare och köpare vara registrerade till mervärdesskatt.

Köparen är skattskyldig för omsättningen och ska redovisa beloppet i ruta 23 i mervärdesskattedeklarationen. Den framräknade skatten, 25 procent av det fakturerade värdet, redovisas som en utgående skatt i ruta 30. Säljaren redovisar försäljningen i ruta 41.

Kompletterande information

Läs mer om

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1] [2]