OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2023.

Den som redovisar enligt faktureringsmetoden och vill byta till bokslutsmetoden måste ansöka om detta hos Skatteverket.

Byte till faktureringsmetoden

Den som tillämpar bokslutsmetoden kan byta till faktureringsmetoden. Det finns alltså inga särskilda krav som måste vara uppfyllda för ett sådant byte. Bytet av redovisningsmetod ska dock meddelas till Skatteverket enligt 7 kap. 4 § SFL. En sådan ändringsanmälan är nödvändig för att Skatteverket ska få kännedom om bytet.

Byte till bokslutsmetoden

Den som tillämpar faktureringsmetoden kan inte övergå till bokslutsmetoden utan att först ansöka om detta hos Skatteverket. Skatteverket får bevilja en sådan ansökan endast om det finns särskilda skäl (13 kap. 8 a § ML). En ytterligare förutsättning är att företaget uppfyller villkoren enligt 13 kap. 8 § ML för att få redovisa enligt bokslutsmetoden.

Ett företag som uppfyller villkoren för att få redovisa mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden kan trots det välja att redovisa enligt faktureringsmetoden. Om företaget senare önskar byta till bokslutsmetoden kan det alltså endast ske

  • efter ansökan och beslut av Skatteverket och
  • om det finns särskilda skäl för ett byte.

I förarbetena har villkoren – ansökan och särskilda skäl – motiverats med att det vid ett byte från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden kan finnas en risk för att avdrag medges för ingående skatt för samma transaktion vid två tillfällen (prop. 2005/06:174 s. 34–35).

Särskilda skäl

För att få byta till bokslutsmetoden krävs att det finns särskilda skäl. Ett exempel på särskilda skäl är att rörelsen i fråga delats upp mellan olika oberoende delägare. Ett annat exempel är att den ursprungliga verksamheten upphört och ersatts av en helt annan typ av verksamhet (prop. 2005/06:174 s. 43).

Exemplifieringen i propositionen visar att det ska vara fråga om extraordinära omständigheter för att ett byte till bokslutsmetoden ska kunna accepteras. Den omständigheten att ett företag ångrar sitt val av faktureringsmetoden kan inte anses vara ett särskilt skäl. Att ett byte förenklar redovisningen för företaget kan inte heller anses vara ett särskilt skäl.

Rättsfall: särskilda skäl

Kammarrätten anser att det som sägs i prop. 2005/06:174 talar för att lagstiftaren ansett att uttrycket ”särskilda skäl” bör tolkas restriktivt. Kammarrätten menar vidare att de angivna exemplen indikerar att med särskilda skäl avses i första hand genomgripande förändringar av verksamheten (KRNG 2013-06-26, mål nr 6433-12).

Ändring av registrerad metod utan särskilda skäl

Skatteverket anser att en registrerad uppgift om redovisningsmetod kan ändras från faktureringsmetod till bokslutsmetod även utan särskilda skäl. Det förutsätter dock att den skattskyldige visar att bokföringen allt sedan verksamhetens start är upplagd enligt kontantmetoden och att mervärdesskatten konsekvent sedan verksamhetens start har redovisats enligt bokslutsmetoden. En ytterligare förutsättning är att företaget uppfyller villkoren enligt 13 kap. 8 § ML för att få redovisa enligt bokslutsmetoden.

Vid vilken tidpunkt får bytet av redovisningsmetod ske?

I ML finns ingen bestämmelse som reglerar tidpunkten för byte av redovisningsmetod. ML:s redovisningsregler är dock till stor del kopplade till bokföringslagens redovisningsregler och god redovisningssed. Bokföringslagens regler bör inte utgöra hinder mot att byta bokföringsprincip under löpande räkenskapsår. Skatteverket bör därför inte kräva att ett byte till faktureringsmetoden måste ske i samband med att ett nytt räkenskapsår inleds.

Vid byte under löpande räkenskapsår är det dock viktigt att den skattskyldige ser till att utgående och ingående skatt inte blir dubbelredovisad eller oredovisad.

Vid övergång från bokslutsmetod till faktureringsmetod bör därför den skattskyldige i samband med övergången redovisa utgående och ingående skatt enligt de obetalda fakturor som finns vid tidpunkten för övergången. Denna skatt redovisas i deklarationen för den första redovisningsperioden efter övergången. Faktureringsmetoden tillämpas sedan på fakturor som utfärdas respektive erhålls efter samma tidpunkt.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 2013-06-26, mål nr 6433-12 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod [1]