OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2017.

Beslut om ansvar för ej gjorda skatteavdrag måste meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det beskattningsår då skatteavdraget borde ha gjorts. Utbetalaren har regressrätt mot mottagaren av ersättningen.

När måste ett beslut om ansvar för ej gjorda skatteavdrag meddelas?

Ett beslut om ansvar för ej gjorda skatteavdrag måste meddelas senast innan utgången av det sjätte året efter det beskattningsår då avdraget borde ha gjorts (59 kap. 6 § SFL).

Tidsfristen för dessa beslut är inte, likt beslut enligt t.ex. 59 kap. 7 § SFL, 59 kap. 11 § SFL, knutna till preskriptionstiden för huvudfordran. Detta beror på att ett beslut kan avse ansvar för en utbetalning till en mottagare som inte är känd. I sådana fall finns det inte någon huvudfordran att knyta beslutsfristen till (prop. 2010/11:165 s. 1001).

Exempel: beslut före utgången av det sjätte året

X betalar ut ersättning till motagaren Y den 22 juni år 1 men gör inte ett korrekt skatteavdrag från utbetalningen. X har kalenderår som beskattningsår. Skatteverket kan då senast den 31 december år 7 meddela beslut enligt 59 kap. 2 § SFL.

Regressrätt för utbetalaren

En utbetalare som betalat skatt enligt 59 kap. 2 § SFL har rätt att kräva mottagaren på beloppet (59 kap. 5 § SFL). Utbetalarens regressrätt är omedelbart verkställbar och det krävs alltså inte någon särskild exekutionstitel genom betalningsföreläggande eller process (59 kap. 26 § SFL). Enligt 59 kap. 27 § SFL preskriberas utbetalarens regressfordran tidigast ett år efter att utbetalaren har betalat skatt enligt 59 kap. 2 § SFL (4 § PreskL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]