OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2017.

Om den skatt som utbetalaren skulle ha dragit av inte kan beräknas tillförlitligt, får skatten uppskattas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet (59 kap. 4 § SFL).

Bestämmelsen ger ett uttryckligt stöd för att utbetalarens ansvar för skatteavdrag som inte är gjorda kan uppskattas skönsmässigt.

Bestämmelsen i 59 kap. 4 § SFL är generellt tillämplig för beslut om ansvar för skatteavdrag som inte har gjorts. Möjligheten att skönsmässigt uppskatta skatteavdrag gäller därför även skatteavdrag som borde ha gjorts enligt SINK och A-SINK (prop. 2010/11:165 s. 1000). I dessa finns inte någon uttalad bestämmelse om skönsmässig uppskattning.

Beslut om skatteavdrag som inte har gjorts ska alltså inte fattas skönsmässigt med ledning av med ledning av bestämmelserna i 57 kap. SFL (prop. 2010/11:165 s. 942).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]