OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Förmån av fri semesterbostad och bostad som finns i utlandet värderas till marknadsvärdet för det faktiska nyttjandet.

Förmån av semesterbostad

En semesterbostad som en anställd lånar eller hyr förmånligt av sin arbetsgivare är en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om bostaden ligger i Sverige eller i utlandet. Det saknar också betydelse efter vilket system mottagaren erhåller förmånen, t.ex. lottning eller rullande schema.

Vad räknas som en semesterbostad?

Med semesterbostad avses en bostad som förmånstagaren använder för semester- eller fritidsändamål. Som semesterbostad räknas inte bostad där förmånstagaren har sin stadigvarande bostad (prop. 1993/94:90 s. 103). Läs mer om förmån av permanentbostad.

Huvudregeln – förmånen tas upp till marknadsvärdet

Förmånsvärdet för en semesterbostad beräknas till marknadsvärdet, d.v.s. säsongsvärdet vid utnyttjandetillfället. Detta gäller vid beräkning av såväl skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som vid inkomstbeskattningen (61 kap. 2 § IL och prop. 1993/94:90 s. 103).

På semesterorter och fritidshusområden finns det normalt inga svårigheter att avgöra vad som är marknadsvärdet. På sådana orter ska de priser som semesterbostaden kostar på hyresmarknaden vid den aktuella tidpunkten användas. Priserna kan avse uthyrning direkt av turistföretag, enskilda stugägare eller via en stugförmedling.

Undantag från marknadsvärdet

Endast om det saknas hyresmarknad på orten eller det i övrigt är svårt att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet får en förmån av fri semesterbostad beräknas till fastställda schablonbelopp. För beskattningsår 2014 har Skatteverket för semesterbostäder som ligger i Sverige fastställt följande schablonbelopp (SKV A 2015:30, avsnitt 2.3.2):

Semesterbostad i Sverige

Fjällstuga (lägenhet)

Jul, nyår, vårvinter (februari-april)

3 500 kr per vecka

Övrig tid

1 500 kr per vecka

Sommarstuga (lägenhet)

Sommar (mitten juni–mittenaug)

3 500 kr per vecka

Övrig tid

1 500 kr per vecka

Förmån av semesterbostad eller permanentbostad i utlandet

Förmånen av en bostad som är belägen utomlands ska värderas till marknadsvärdet (61 kap. 2 § IL). Värderingen av bostadsförmånen bör göras utifrån vad bostaden normalt är avsedd att användas för, d.v.s. som en permanentbostad eller som en fritidsbostad.

Utländska semesterbostäder

För en semesterbostad i utlandet ska förmånsvärdet beräknas till marknadsvärdet på orten. På semesterorter finns normalt inga svårigheter att avgöra vad som är marknadsvärdet.

Saknas hyresmarknad eller finns det i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet bör förmånen av fri semesterbostad i utlandet för beskattningsår 2015 värderas till 3 500 kr per vecka (SKV A 2015:30, avsnitt 2.3.2).

Utländska permanentbostäder

Förmån av fri eller delvis fri permanentbostad värderas till hyrespris för jämförbara bostäder på den aktuella orten eller jämförbara orter. När det gäller utländska permanentbostäder finns ingen schablon eller tabell som kan användas för att fastställa marknadsvärdet för bostadsförmånen.

Nedsättning av förmånsvärdet

Har förmånshavaren lämnat ersättning till arbetsgivaren för att få förmånen ska förmånsvärdet minskas med ersättningens belopp (61 kap. 4 § IL). Detta är i regel den faktiskt betalda hyran.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2016 [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. [1] [2]